خبرگزاري فارس: يك مقام آمريكايي دوشنبه ادعا كردكه نيروهاي آمريكايي در يورش به مبارزان خارجي طي عبور از مرز سوريه وعراق "موفقيتآميز" عمل كردند.


به گزارش فارس به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين مقام كه خواست نامش فاش نشود، مدعي شد: «عملياتنظامي عليه مبارزان خارجي در روستاي مرزي سوريه موفقيتآميز بود.»
اينمقام با ارائه برخي جزييات يورش 4 بالگرد آمريكايي به روستاي السكريه درمرز سوريه درباره اخبار مقامات و رسانههاي سوري در اين خصوص اظهارنظرنكرد.
اين مقام آمريكايي با اشاره به حمله يكشنبه به شهروندان غيرنظاميسوري حاضر در يك ساختمان در حال ساخت در روستاي السكريه ادعا كرد: «وقتيكه فرصتي مهم به دست ميآوريد، از آن استفاده ميكنيد.»
وي همچنين مدعيشد: «مردم آمريكا نيز اينچنين انتظار دارند به ويژه زماني كه مبارزانخارجي به عراق ميآيند و سربازان ما را تهديد ميكنند.»
اين در حالياست كه بالگردهاي آمريكا با عبور از حريم هوايي سوريه به روستاي السكريهدر هشت كيلومتري مرز عراق حملهور شدند و با تيراندازي به غيرنظاميان اينروستا 9 كشته و 14 مجروح برجاي گذاشتند.