[HR]کفن تورین یک تکه پارچه کتان است که تصویر یکمرد در آن نقش بسته درحالی کهبه صلیب کشیده شده است. بیشتر کاتولیکها معتقدند این پارچه، کفن عیسیمسیح میباشد. این کفن هماکنون در کلیسای «سنت جان تعمیردهنده» درشهرتورین ایتالیا نگهداری میشود. با وجود بررسیهای زیاد هنوز هیچکسنتوانسته توضیح قابل قبولی بر چگونگی چاپ این تصویر ارائه دهد و تاکنونکسی قادر نبوده از روی آن کپی بردارد. آزمایشات رادیوکربن نشان میدهد کهاین تکه پارچه متعلق به قرون وسطی است ولی مدافعان این کفن، چنین نظریهایرا قبول ندارند.باستانشناسان معتقدنداین پارچه در قرن چهارم هم وجودداشته، پارچه دیگری نیز موجود است که میگویند سرعیسیمسیح با آن پوشیدهشده بود. پروفسور مارک گاسکین پژوهشگر اسپانیایی در سال۱۹۹۹در مورد ارتباطاین دو پارچه با یکدیگر تحقیقات مفصل علمی انجام داد. این تحقیقات که برپایه تاریخ، آسیبشناسی، تجزیه خون و لکههای روی پارچهها انجام گرفتهبود، نشان میداد هر دو پارچه در دو زمان مجزا ولی نزدیک به هم سر یک نفررا پوشانده بودهاند. این نتیجهگیری توسط دانشمندان دیگری نیز موردتاییدقرارگرفت.
_________________