خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

نسخهي جديدي از ويندوز از سوي مايكروسافت معرفي شد كه برروي اينترنت اجرا شده و توسط ديتاسنترهاي اين شركت ميزباني ميشود.

به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، اينسيستم عامل جديد كه Windows Azure نام دارد در كنفرانس ProfessionalDevelopers مايكروسافت در لسآنجلس معرفي شده و ري اوزي، مدير معمارينرمافزار مايكروسافت، آن را ويندوزي براي ابر توصيف كرده است.
مايكروسافت اعلام كرده Windows Azure را به شكل پيش نمايشي و بازيرمجموعهاي از ويژگيها كه قصد دارد قبل از انتشار نهايي در اين محصولقرار دهد به طراحان نشان ميدهد.
مايكروسافت با معرفي اين پلتفرم جديد به مبارزه با رقبايي همچونگوگل و آمازون در تجارت رو به رشد سريع نرمافزار آنلاين ميرود و هدف آنفراهم ساختن امكان طراحي برنامههاي جديدي است كه به جاي اجرا در رايانهبرروي اينترنت قابل دسترس هستند.
به اعتقاد مايكروسافت مصرفكنندگان مايل به ذخيرهي اطلاعات بيشتريبرروي سرورهاي سرويس ابري اين غول نرمافزاري هستند تا بتوانند از هر جايجهان و از هر دستگاهي به آنها دسترسي يابند.
رايانش ابري اصطلاحي است براي تعريف وضعيتي كه در آن برنامهها بررويسرورهاي وب قرار گرفته و به جاي نصب بودن در رايانه از طريق اتصال بهاينترنت قابل دسترس هستند؛ اين امر به مدل تجاري جديد برنامههاي مبتني براشتراك منتهي شده كه به نرمافزار بهعنوان سرويس معروف هستند امامايكروسافت آن را نرمافزار به علاوهي سرويس ناميده است.