خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

اين روزها صحبت از سرعت كم اينترنت کشور به موضوعي تکراري تبديل شده وكاربران ايراني برخلاف کشورهاي نهچندان پيشرفتهي ديگر همچنان از سرعتپايين اينترنت حتا از نوع پرسرعت آن ناراضياند؛ ترفندها و نرمافزارهايافزايش سرعت اينترنت هم در عمل افزايش سرعتي را به بار نميآورند وميتوان گفت كه آب از سرچشمه گلآلود شده است به طوري كه شركتهاياينترنتي تقصير را به گردن مخابرات انداخته و مخابرات هم معمولا ريشهياين بحث را در شاهراههاي ارتباطي بينالمللي و بروز اختلال در اين مسيرهاعنوان ميكند و يا معتقد است كه يكي از دلايل اين است كه شركتهاي مخابراتاستاني تاكنون وارد بحث اينترنت پرسرعت نشدهاند.
به گزارش خبرنگار فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،بخش خصوصي يكي از دلايل عمدهي كندي سرعت اينترنت در كشور را ورود انحصاريو از طرفي گران پهناي باند توسط بخش دولتي ميداند.
به گفتهي رييس انجمن شرکتهاي اينترنتي، شركت ارتباطات زيرساختپهناي باند را به كشور وارد ميكند و گران در اختيار مردم قرار ميدهدبنابراين نميتوان انتظار داشت سرعت اينترنت در كشور زياد باشد.
مسعود رياضيات در گفتوگو با خبرنگار ايسنا تاكيد كرد: بهتر است شركتارتباطات زيرساخت به جاي درآمدزايي از مردم و گران فروختن پهناي باند بهآنها اين پولسازي را از ديگر كشورها داشته باشد.

پهناي باند اينترنت اندك و گران به كشور وارد ميشود

به گفتهي وي پهناي باند اندكي كه به كشور وارد ميشود برابر با پهنايباند دو دانشگاه در كشور سوئد است، بنابراين اشكال اصلي اين است كه شركتارتباطات زيرساخت انحصار را در دست خود گرفته و به ميزان كمي پهناي باندوارد كشور ميكند و از سويي وقتي از شاهراه اصلي و ريشه كمبود داشته باشيمبه طور حتم در مسيرهاي نهايي نيز با كمبود سرعت مواجه خواهيم شد.
رياضيات با اشاره به اين كه اينترنت مهمترين عامل توزيع و نشر دانشدر جهان است گفت: در حالي كه يك دانشگاه در يكي از روستاهاي سوئد دارايحداقل يك ترابيت پهناي باند اينترنت است، دانشجويان ما حتي در بهتريندانشگاهها به دليل سرعت پايين به زحمت ميتوانند از امكانات آموزش مجازيو الكترونيكي استفاده كنند.
به عقيدهي ديگر كارشناسان اينترنت مانند يك جاده است كه تبادلاطلاعات از آن صورت ميگيرد و صرف ادعاي ايجاد كردن اين جاده نميتواند بهمعناي فراهم كردن پهناي باند مناسب براي كاربران باشد و اكنون كه دولتتامين پهناي باند را در انحصار خود دارد بايد پهناي باند مناسبي در شانكشورمان تامين كند.
با وجودي كه همه به كاهش و پايين بودن سرعت اينترنت اعتراض دارند؛چند ماه پيش وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات با رد کاهش سرعت اينترنت درکشور گفته بود: سرعت اينترنت در کشور پايين نيامده است و شرکتهايي کهخواستار ارايه خدمات بيشتري به مشترکان هستند، بايد پهناي باند خود راافزايش دهند.

كم فروشي در بازار اينترنت ايران
محمد سليماني در گفتوگو با ايسنا با تشريح مهمترين دلايل ضعف كشوردر حوزهي اينترنت پرسرعت و اين كه در بازار اينترنت كمفروشي ميشودتصريح كرده بود: از فراهمكنندگان اينترنت گله وجود داشته و شكايت كاربراندر اين زمينه كاملا بهجاست و بايد براي تبديل اين گله به رضايت توجهشود؛ البته كاربران هم بايد مطمئن شوند پهناي باندي را كه ازفراهمكنندگان تهيه ميكنند به همان ميزاني است كه پول ميدهند، در غيراين صورت ميتوانند به مراجع مربوطه شكايت كنند.
وي در پاسخ به اين سوال كه چرا اينترنت پرسرعت در كشور با كيفيتينامناسب ارايه ميشود، اظهار كرد: سازمان مديريت و برنامهريزي سابق،شركتهاي مخابرات استاني را از ارايهي اينترنت پرسرعت محروم كرده بود؛ بهعنوان مثال در شهر تهران در سال 83 شركت مخابرات استان تهران بيش از 10هزار پورت پرسرعت را سرمايهگذاري و ايجاد كرد اما مجوز ارايه را نميدادو متاسفانه در برنامهها ذكر شده بود كه شركتهاي مخابرات استانينميتوانند در سال 84 و 85 وارد اين توسعه شوند.

كشور در اينترنت باند پهن ضعف دارد


به گفته وي اين موضوع يك اشتباه تاريخي در كشورمان بود كه تا برطرفشدن اين محدوديت و ممنوعيت زمان زيادي سپري شد و افراد زيادي براي برطرفكردن اين مشكل سرگرم شدند.
وزير ارتباطات با وجودي كه تاكيد كرد در زمينهي اينترنت با باند پهنبا ضعف مواجهيم گفته بود: اگر اينترنت پرسرعت توسط شركتهاي مخابراتاستاني و شركتهاي ندا يا PAP ارايه شود، اميدواريم بر اساسبرنامهريزيها و سرمايهگذاريهاي قابل توجهي كه انجام شده بتوانيم ظرفيكي دو سال آينده مشتركان اين حوزه را به حدود پنج ميليون افزايش دهيم.
اما تقاضاي كم موجود در بازار توسط مسوولان از ديگر دلايل ضعف در اينزمينه عنوان شده است؛ تقاضاي موجود در بازار آنطور كه بايد و شايد تحريكنشده و در حال حاضر كساني كه تقاضاي پهناي باند وسيع دارند نسبتا كمهستند.

كندي سرعت اينترنت به شبكه داخلي مربوط است

اين اظهارات در حالي است كه برخي كارشناسان اين حوزه معتقدند کنديسرعت براي کاربران در برخي موارد به شبکه داخلي و يا مشکل تجهيزات شرکتارائه کننده خدمات اينترنتي مربوط ميشود.
به اعتقاد اين كارشناسان سرعت 128 کيلوبايت بر ثانيه که از سويسازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي و وزارت ارتباطات و فنآوري بهعنوان حداکثر سرعت مجاز اعلام شده براي کاربران اينترنت مشکلي ايجادنميکند و براي استفاده معمول کاربران کافي به نظر ميرسد اما در انجامعمليات اين سرعت خيلي كند تر از حد معمول است.
به گزار ش ايسنا قطعي فيبر نوري هم در برخي مواقع به كاهش سرعتاينترنت در كشور منجر ميشود اما به طور كلي پايين بودن سرعت اينترنت دركشور معضلي است كه همواره كاربران با آن مواجه هستند و به نظر ميرسد كههرچه سريعتر بايد راهكاري در اين زمينه انديشيده شود؛ به عقيده كارشناسانورود بخش خصوصي براي وارد كردن پهناي باند يكي از اين راهها محسوب ميشودكه به گفتهي معاون سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي فراخوانيدربارهي ورود پهناي باند توسط بخش خصوصي به داخل كشور اعلام و پيشنهاداتينيز در اين زمينه ارايه شده كه بايد منتظر نتيجه ماند.