منفي در منفي: مثبت

[align=left]ترجمه: گيتا جاوداني [/align]
حضور مثبت و موفق در ميان همنوعان، دارايي بزرگي است كه موفقيت و شادي و نشاط ما و اطرافيانمان را به دنبال ميآورد. انسان، موجودي است كه براي زندگي اجتماعي آفريده شده و هنگامي كه احساس كند دوستداشتني و مورد پذيرش نيست، احساس بدبختي و تيرهروزي ميكند. واقعيتي كه شامل من، تو و همه مردم دنيا ميشود. براي ايجاد روابطي دوستانه و شادي بخش چه بايد كرد؟

ما در دنيايي بزرگ، با مردمي زندگي ميكنيم كه آرزومند گرماي دوستي، شادي، لبخند و همراهي ما هستندو هنگامي ميتوانيم اين موهبتها را به خود و ديگران هديه دهيم كه يك قانون طلايي را به كار ببنديم. حتما شنيده ايد كه بايد با ديگران به گونه اي رفتار كرد كه مورد پسند آنها است اما شايد اين نكته كليدي را نشنيده باشيد كه هرگز نميتوان كسي را مجبور كرد همين كار را متقابلا در برابر شما انجام دهد.اين همان قانون طلايي است كه سياست شاد زيستن ناميده ميشود. انجام اين قانون به شخصيتي آماده و پرورش يافته و يكدلي و انتقال فكر نياز دارد؛ به توانايي براي قرار گرفتن در جاي ديگري و احساس كردن احساسات او، تا بر آن اساس بتوان راه و روشي را براي عمل و عكسالعمل برگزيد كه نيازهاي اساسي فرد مقابل را پاسخ دهد و راهگشاي آشنايي، دوستي و موافقت باشد.

علمي پرورش شخصيت
تا همين اواخر مرسوم نبود كه آدمها رفتارهايشان را مورد بررسي و كند و كاو قرار دهند و آنها را با روشهاي علمي توصيهشده بسنجند.اما اين كار ميتواند كمك بزرگي باشد براي كشف اينكه مردم چه دوست دارند؟ چه ميخواهند وبه چه چيزهايي نياز دارند؟ با اين روش فرد ميتواند دريابد كه چگونه در مقابل ديگران ظاهر شود و به آنها واكنش نشان دهد و توانايي، استعداد و روش رفتارش را بشناسد.براي انجام اين كار بايد چشمتان را روي حقايق باز كنيد. رفتارهايتان بايد تغييرپذير و تواناييهايتان قابل بسط و گسترش يافتن باشد.

تأثير بر ديگران
روانشناسان، رفتارهاي اجتماعي متعددي را مورد بررسي قرار دادند تا دريابند چه چيزهايي موجب ايجاد حس دوستي ميشود و قابليت دوست داشته شدن در جمع را براي فرد ايجاد ميكند. اين مطالعه عاداتي را در بر ميگرفت كه ميتوانند با اراده و تصميم جدي فرد، تغيير كنند.
البته بايد اين نكته ضروري را مورد توجه قرار داد كه پيش از آنكه شما بتوانيد دوست خوبي براي ديگري باشيد، بايد خود را دوست بداريد و نيازهاي خود را شناخته و در برطرف كردن آنها بكوشيد. شادي و نشاطي كه از درون شما بجوشد و رفتاري كه سرشار از اعتماد به نفس باشد، بدون ترديد به توانايي حضور مثبتتان در جمع ميافزايد.

بايدها و نبايدها
چطور ميتوانيد اصطكاك خود را با ديگران به حداقل برسانيد و چطور ميتوانيد محبوبيت خود را افزايش بدهيد؟ نه توصيه زير ميتواند به شما در برداشتن گام اول براي برقراري روابط اجتماعي مثبت كمك كند:
راه كمك به ديگران را پيدا كنيد: نسبت به همه كس مهربان، همدل و سرشار از حس ياري و ياوري باشيد چرا كه ممكن است روزي سرنوشت شما در دستان آنها قرار گيرد و يا حداقل دوستي به حلقه دوستانتان اضافه شود.
به آنچه ميگوييد عمل كنيد: دوستانتان هنگامي به شما اعتماد خواهند كرد كه ببينند شما آنچه را كه ميگوييد، انجام ميدهيد. آنها همچنين توقع دارند كه شما آن را به بهترين شكل ممكن انجام دهيد.هيچ چيزنبايد مهم تر از قولي كه ميدهيد، باشد. وقتي شما به شكل ذهني و اخلاقي به قولهايي كه ميدهيد پايبند باشيد، پلي بين خودتان و موفقيت ميزنيد.
بردبار باشيد و كم انتقاد كنيد: اين واقعيتي است كه همه آدمها نكات قابل انتقادي دارند و ممكن است كارهايي انجام دهند كه از نظر شما ناپسند باشد اما شما زماني نسبت به ديگران موفقتر خواهيد بود و دشمنان كمتري خواهيد داشت كه ديگران را آنطور كه هستند، بپذيريد.
سعي نكنيد بر ديگران حكمفرمايي كنيد: هيچكس دوست ندارد كه بهعنوان فردي ضعيف به حساب بيايد، تواناييهايش به هيچ گرفته شود و هميشه به او بگويند چه كاري را چگونه انجام دهد. اگر شما دايما خواستههاي خود را به ديگران تحميل كنيد ، با به وجود آوردن حس برتريجويي و سلطهطلبي، در منزل يا محيط كار ديگران را از خود دور ميكنيد.
معلوماتتان را به رخ نكشيد: هر فردي دوست دارد درديد ديگران مهم و ارزشمند به نظر بيايد. پس هنگامي كه شما تلاش ميكنيد اين احساس را به فردي تقديم كنيد، بهترين موقعيت را در روابط ايجاد و آداب داني و نزاكت خود را متجلي كردهايد. اما اگر تلاش كنيد با فضلفروشي، خود را فرد مهمي نشان دهيد اگرچه ممكن است ديگران شما را به خاطر دانشتان تحسين كنند اما شما را دوست نخواهند داشت. بهتر است مورد علاقه باشيد تا مورد تحسين. توجه كنيد كسي كه تلاش ميكند تا اطلاعات و دانشاش را به رخ شما بكشد، شايد دارد تلاش ميكند تا احساس عميق خودكم بيني در ساير زمينهها را مخفي كند. او به دلسوزي و همدلي شما نياز دارد.
هرگز به گونهاي رفتار نكنيد كه گويي شما بالاتر و برتر از اطرافيانتان هستيد: اگر خداوند به شما تواناييهاي برتري بخشيده است، براي آن است كه در رشد و ارتقاي آن بكوشيد و از مواهب آن بهرهمند شويد. اگر تلاش ميكنيد تا اين برتريها را به رخ اطرافيانتان بكشيد، متاسفانه يك جزيره كوچك تنها خواهيد شد و در جمع مجبوريد مدام سر به اين سو و آن سو بچرخانيد تا شايد شنوندهاي براي حرفهايتان پيدا كنيد.
صادق باشيد ودر گفتههايتان اغراق نكنيد: شما احتمالا داستان چوپان دروغگو را شنيدهايد. زماني كه او واقعاً مورد حمله گرگها قرار گرفت و كمك خواست، هيچكس به كمكش نيامد. اين سرنوشت در انتظار همه كساني است كه دروغ ميگويند و بدون وقفه مبالغه ميكنند. مراقب باشيد، زماني ممكن است شما هم فرياد بزنيد گرگ و كسي به ياريتان نيايد.
با گوشه و كنايه و متلك صحبت نكنيد: اگر شما بتوانيد شرايط حاكم بر جمع و حال و حوصله افراد دور و برتان را درك كنيد، روابط شخصي شما، مانند يك سفر دريايي نرم و آرام خواهد شد. زماني ممكن است يك پاسخ كنايهآميز بتواند توفاني از خنده به راه بيندازد، اما بايد متوجه باشيد اين شادي زودگذر باعث دلخوري و دلتنگي فرد ديگري نشود.
مردم را مسخره نكنيد: اشتباه كردن، جزء لاينفك رفتار بشري است و هيچ چيزي به اندازه مسخره شدن به خاطر آن اشتباه، فرد را مورد اذيت و آزار قرار نميدهد. مسخره كردن سبب ميشود فرد احساس حقارت كند. اين كار اهانت بزرگي است به اندازهاي كه گاهي وقتها زمان زيادي طول ميكشد تا شخص بتواند فرد مسخرهكننده را ببخشد. اگر شما پشت سركسي، به او بخنديد يك شمشير دو لبه براي قطع كردن ريشه دوستيها و ساختن دشمنان به كار بردهايد. قديميها ميگويند: <هر حرفي را پيش از گفتن دور دهانتان بچرخانيد> تا بدانيد كه آيا آنها دوستانه و بيضرر هستند يا خير