خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: نگاهي به وبلاگها

دادگاهي در جنوب شرقي تركيه روز جمعهدسترسي به بلاگر، بزرگترين سرويس رايگان ميزباني وبلاگ جهان را برايكاربران اينترنت ترك ممنوع كرد.
به گزارش سرويس نگاهي به وبلاگهاي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)،كاربران اينترنت در تركيه بعدازظهر روز جمعه دريافتند دسترسي به اين سرويسمسدود شده است.
بر اساس اين گزارش، هنگامي كه كاربران تلاش كردند صفحهي بلاگر رامشاهده كنند به پيامي با مضمون «دسترسي به اين وبسايت بر اساس حكم دادگاهمسدود شده» مواجه شدند.
مقامات تركيه هيچ دليلي براي فيلتر اين سرويس كه ميزبان ميليونهاوبلاگ است ارايه ندادهاند، هرچند كه كاربران ترك به ممنوعيت دسترسي بهسايتها از سوي دادگاه به خوبي آشنا هستند.
لازم به ذكر است كه اين سرويس توسط گوگل ارايه ميشود و با ميزبانيكنندگان وبلاگ رايگان مانند Wordpress.com و Six Apart's TypePad رقابتميكند
_________________