ايتنا- سيستم پرداخت قبوض تلفن همراه از طريق تماس با شماره تلفن 2784-021 بانك ملي راهاندازي شد.
روابطعمومي شركت ارتباطات سيار ايران اعلام كرد: مشتركان «همراه اول» ازاين پس ميتوانند براي پرداخت صورتحساب قبوض تلفن همراه خود علاوه بر سايرروشهاي غيرحضوري از طريق تماس با شماره 2784-021 و با داشتن هر يك ازكارتهاي عضو شبكه شتاب و صرفا با وارد كردن شماره تلفن همراه خود بدوننياز به شناسه قبض و شناسه پرداخت نسبت به پرداخت قبوض تلفن همراه خوداقدام كنند.
در اين گزارش آمده است: در صورتي كه مشترك از طريق تلفن همراه خود باسيستم تماس بگيرد، سيستم شماره مشترك را تشخيص داده و امكان پرداخت بدونوارد كردن شماره تلفن همراه ميسر است، مگر اين كه مشترك بخواهد قبض شمارهتلفن همراه ديگر را پرداخت كند كه در اين صورت بايد شماره تلفن به سيستموارد شود.