درگذشت مبتکر قانون حمایت از خانواده در ایران


میرعلی حسینی (پاریس)


مهرانگيز دولتشاهی٬ که به عنوان مبتکر و پيشگام قانون حمايت از خانواده٬ شناخته می شود٬ در سن ۹۱ سالگی٬ در پاريس با زندگی وداع گفت.

خبر درگذشت مهرانگيز دولتشاهی٬ برای بسياری از فعالان جنبش زنان٬ تأثر ويژه ای به بار آورد.

خانمدولتشاهی٬ در سال ۱۲۹۶ در خانواده ای از بلند پايگان قاجار٬ در اصفهان٬زاده شد. وی تحصيلات خود را در آلمان گذراند و در رشتۀ علوم اجتماعی٬ موفقبه اخذ درجۀ دکترا شد.

مهرانگيز دولتشاهی٬ قانون حمايت از خانوادهرا به مجلس شورای ملی ارائه کرد که در سال ۱۳۴۶ اين قانون به تصويب رسيد.اين قانون سپس در سال ۱۳۵۳ دچار تغييرات و اصلاحاتی شد.

قانونحمايت از خانواده٬ به ويژه حق طلاق برای زن را به رسميت شناخت و اختيارکردن همسر دوم توسط مرد را٬ منوط به اجازۀ همسر نخست کرد.

مهرانگيزدولتشاهی٬ که فعاليت های پيگيری برای برابری حقوق زن ومرد٬ سواد آموزیزنان و پيشرفت های اجتماعی٬ برای زنان داشت، همچنين در سه دوره٬ نمايندۀکرمانشاه٬ در مجلس شورای ملی بود.

وی در سال ۱۳۵۴ به عنوان٬ نخستين سفير زن٬ در کشور دانمارک٬ منسوب شد و تا هنگام انقلاب در اين مقام خدمت کرد.

مهرانگيزدولتشاهی٬ پس از وقوع انقلاب سال ۱۳۵۷ ، پاريس را به عنوان محل اقامت خودبرگزيد و در سال ۱۳۶۰ ، کتابی به نام « جامعه٬ دولت و جنبش زنان ايران»نوشت که گواهی بر فعاليت های زنان ايران در راه مبارزه برای برابری وپيشرفت آنها در جامعه است.

مهرانگيز دولتشاهی در چند سال اخير در جلسات ماهانۀ « انجمن توسعه و تجدد» در پاريس شرکت داشت.
عبدالحميداشراق٬ رييس انجمن توسعه و تجدد٬ درگفت و گو با « راديوفردا» به جنبه هایشخصيت مهرانگيز دولتشاهی در پيش و بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: خانمدولتشاهی بعد از اينکه به ايران آمد٬ فعاليت های بسياری در مورد زنانآغازکرد.»

به گفته آقای اشراق، حمايت از خانواده يا تساوی زن ومرد، تنها فعاليت خانم دولتشاهی نبود.

ویافزود: « يکی از بزرگ ترين فعاليت های خانم دولتشاهی٬ سواد آموزی زنانبود. در تمام مدتی که ما با هم بوديم و در ايران٬ اصلا ديد ديگری و افقديگری٬ نسبت به جامعۀ ايرانی داشت و اين افق٬ سبب شد که اين وجود بايد بهجای ديگری برای فهماندن ايران برود.»

رييس انجمن توسعه و تجدد درمورد حمايت خانم دولتشاهی از زنان ايرانی گفت: « چيزی که ايشان برای آنفعاليت می کرد٬ اين بود که اگر مردی بخواهد زن دومی بگيرد٬ (به قانوناسلام کار ندارم)٬ بدون اجازۀ زن اول٬ نبايد باشد. واقعا اين نکتۀ مثبتیبرای يک زن بود.»

آقای اشراق در خصوص فعاليت های مهرانگيز دولتشاهیدر ساليان پس از پيروزی انقلاب گفت: « خانم دولتشاهی در دانمارک انجمنی بهنام « انجمن فرهنگی» تاسيس کرد که در حال حاضر موجود است و اين انجمن رااکنون دکتر فريدون بهمن اداره می کند و نزديک به ۳۰ سال است که فعاليتدارد.»

وی اشاره کرد که خانم دولتشاهی پس از نقل مکان به پاريس،انجمن ديگری به نام « انجمن فرهنگ ايران» تاسيس کرد که سال ها است بهفعاليت خود ادامه می دهد.

آقای اشراق همچنين اشاره کرد که يکی از دلايل علاقه خانم دولتشاهی به مسائل فرهنگی، آن بود که صادق هدايت٬ خواهر زادۀ وی بود.

براساس گزارش ها، قرار است مراسم به خاک سپاری پيکر مهرانگيز دولتشاهی٬ بعداز ظهر روز جمعه، ۲۴ اکتبر٬ در گورستان « مون پارناس» پاريس برگزار شود.