شرکت دوچه تلهکوم (Deusche Telekom) که در آلمان با نام T-Mobile فعالیتدارد، یکی از شرکتهای معظم ارتباطی در اروپا به شمار میرود.
بهگزارش خبرگزاری فرانسه AFP بروز یک خطا باعث شده است که اطلاعات شخصی 30میلیون کاربر تلفن در آلمان، در اینترنت منتشر شود. این مسئله تا زمانی کهشرکت متبوع متوجه موضوع شد و جلوی این دسترسیها را گرفت، ادامه داشت.

سخنگوی Deusche Telekom این مطلب را روز شنبه اعلام کرد.

اینسخنگو با تایید گزارشی که روز دوشنبه در مجله Der Spiegel منتشر شد، ازتصمیم دوچه تلهکوم برای ایمنسازی دادههای مشتریان خود (از جملهحسابهای بانکی آنان) خبر داد.

وی در عین حال تاکید کرد که شرکت، مسئلهای که حاکی از به سرقت رفتن اطلاعات باشد، مشاهده نکرده است.

دوچه تلهکوم یک هفته پیش نیز اعتراف کرده بود که اطلاعات 17 میلیون کاربر T-mobile را گم کرده است.

همچنیندر سال 2006 یک سرقت اطلاعاتی به وقوع پیوست که طی آن شماره تلفن، تاریختولد، آدرس پستی و ایمیل مشتریها از دست رفت. گفتنی است مقامات قضاییهنوز در حال کار بر این پرونده هستند.

این سخنگو اظهار داشت که از سال 2006 روند تامین امنیت دادهها، تقویت گشته است.

ویدر بخش دیگری از سخنانش با تاکید بر اینکه ریزفعالیتهای بانکی، به ایناطلاعات پیوست نشده است، گفت: «طبق اطلاعاتی که ما در اختیار داریم، حتیاگر این ریزفعالیتها برای فروش در بازار سیاه عرضه شود، خریداری نخواهدداشت
منبع : همكاران سيستم