سه شنبه، ۳۰ مهرماه ۱۳۸۷

معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از راهاندازی شبکه علمی دانشگاهی با پهنای باند وسیع در تهران خبر داد.
به گزارش مهر، عبدالمجید ریاضی امروز در جشن صدهزارمین ثبت نام دامنه ir.رشد علمی و فناوری در کشورها را منوط به دسترسی به اطلاعات دانست و گفت:با توجه به این رویکرد از سال 84 ایجاد شبکه ملی اینترنت و ثبت دامنه ir.را در دستور کار قرار دادیم. وی با تاکید بر اینکه این حوزه از ایدههاینو و خلاقانه استقبال میکند، افزود: در جهت اتصال دانشگاهها به شبکهژانت 2 (Giant) گامهای اولیه برداشته شده و بسترها لازم آن نیز فراهم شدهاست. ریاضی ادامه داد: در راستای رشد و توسعه فناوری شبکه علمی با پهنایباند وسیع در مقیاس تهران به زودی راهاندازی میشود. این شبکه که دراختیار دانشگاهها قرار میگیرد در حال حاضر در دست تست و آزمایش است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات راهاندازی این شبکه را در گروهمکاری صمیمانه دستگاهها دانست و اظهار داشت: رسیدن به اهداف چشمانداز20 ساله جمهوری اسلامی ایران بدون استفاده از فناوری اطلاعات میسر نیستچرا که این فناوری فضای جدیدی را بر روی بشر میگشاید و تحولات بنیادینیرا در ارائه خدمات در جوامع ایجاد میکند. وی همچنین از ایجاد 3 کارگروهویژه در ستاد همکاری برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات خبر داد وخاطرنشان کرد: در ستاد همکاری برنامه پنجم توسعه سه کارگروه ویژه شاملکارگروه تخصصی فناوری اطلاعات، کارگروه ویژه امنیت فضای تبادل اطلاعات وکارگروه تخصصی ارتباطات ایجاد میکنیم و امیدواریم با ایجاد اینکارگروهها بتوانیم در برنامه پنجم توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را درجایگاه ویژه قرار دهیم.
ریاضی ادامه داد: در هفتههای گذشته 6 پروژه اساسی در حوزه فناوریاطلاعات به تصویب رسید و برای اجرایی کردن آنها بودجههای مناسبی درنظرگرفته شده است که در صورت تحقق آن در آینده شاهد تحولات چشمگیری در اینحوزه خواهیم بود.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]