یك سناتور امریكایی، شكایتی علیه خدا به دادگاه ارایه كرد اما ایندادخواست به دلیل فقدان نشانی مشخص برای ارسال اسناد حقوقی به مشتكی عنهاز سوی قاضی رد شده است.

شكایت "رانی چیمبرز" ، سناتور ایالتنبراسكای امریكای در حالی علیه خدا مطرح شده است كه انسانها همواره ازدیگران به خدا شكایت می برند.

سناتور امریكایی، به این دلیل از خداشكایت كرده است كه او را باعث "كشتار، تخریب و گسترش تروریسم" در جهان میداند، بدون آنكه لحظه ای بیندیشد كه این بندگان خدا به ویژه "جرج بوش"رییس جمهوری امریكا و همفكران او هستند كه چنین فجایعی را باعث شده و آنرا در دنیا گسترش می دهند

بر اساس این گزارش، قاضی "مارلون پولک"در حکم خود در باره رد شكایت سناتور مذكور گفته است برای به جریان افتادنپرونده شاکی باید به طرف مورد ادعا در دعوی دسترسی داشته باشد.

چیمبرزهم در واكنش به حكم قاضی گفته است كه دادگاه وجود خدا را پذیرفته و "ازتبعات این پذیرش، به رسمیت شناختن محیط بودن خدا بر همه چیز است."

وی افزود: "چون خدا همه چیز را می داند، پس از این پرونده قضایی نیز آگاه است."
چیمبرزکه 38 سال سناتور ایالت نبراسکا بوده ، این اقدام خود را در اصل، به عنواننوعی دفاع از نظام قضایی كشورش انجام داده زیرا گفته است كه این شکایت رامطرح کرد تا نشان دهد "همه می توانند علیه هرکس، حتی خدا، اقامه دعویکنند."
منبع:هموطن