پایان موفقیت آمیز رزمایش «فدائیان حریم ولایت»

آخرینمرحله رزمایش «فدائیان حریم ولایت» با تیر اندازی جنگنده های نیروی هواییارتش به اهداف از پیش تعیین شده و با حضور مقامات كشوری و لشكری با موفقیتبه پایان رسید.
امیر خلبان حسین چیت فروش سخنگوی رزمایش «فدائیانحریم ولایت» اظهار داشت: در آخرین مرحله از این رزمایش، هواپیماهای شكاریصاعقه و سوخو ۲۴ با حمل بمب های هوشمند ساخته شده توسط متخصصان داخلیاهداف مورد نظر را با دقت بمباران كردند. همچنین هواپیماهای f۱۴ ،f۵ ،f۴ ومیگ۲۹ با ارتقای توان و انجام مانورهای خلاقانه و مبتكرانه متناسب با نبردناهمطراز به مأموریت خود پایان دادند. وی افزود: در بخش دیگری از اینرزمایش عملیات رزم شبانه توسط جنگنده های شكاری اجرا شد.
همچنین یگانهای پیاده سوار زرهی و توپخانه نیروی زمینی ارتش مستقر در منطقه غرب وشمال غرب، با اجرای تاكتیك های نوین عملیاتی و رزمی، اهداف از پیش تعیینشده را مورد هدف قرار دادند كه این عملیات با پشتیبانی جنگنده های شكارینیروی هوایی ارتش به كار خود پایان داد و هماهنگی كامل عملیات تاكتیكیهوایی و پشتیبانی نزدیك زمینی با نیروهای زمینی متناسب با نبرد ناهمطرازوجوه بارز این رزمایش بود. امیر چیت فروش افزود: ما در این رزمایش به تماماهداف خود دست یافتیم و متخصصان و محققان نظامی ما فصل جدیدی از آئین نامههای عملیاتی را با موفقیت بررسی و مورد اجرا قرار دادند.
● متجاوز را تا سرنگونی كامل رهانخواهیم كرد
امیرسرلشكرعطاءالله صالحی با تأكید بر اینكه هر اقدام دشمن یك غلط است، اشتباهنیست، افزود: اشتباه را می شود پاك كرد، اما تجاوز به ایران یك غلط پاكنشدنی است و ما به هیچ وجه رهایشان نخواهیم كرد تا آنها را سرنگون كنیم.
فرماندهكل ارتش در گفت وگو با مجله رسمی ارتش افزود: امروز دشمن، با تمام ساز وبرگ به ما نزدیك شده است تا به اصطلاح خودش وارد معركه شود؛ چهار سال استدر نزدیكی ما و در تمام كشورهای همسایه، چه آنهایی كه اشغال كردند مثلافغانستان و عراق و چه آن كشورهایی كه به نوعی محترمانه و بی اراده آنها،در كشورشان پایگاه دارند، دست و پا می زنند.
امیر صالحی با بیاناینكه توان رزمی دشمن در مقابل شكل گیری اراده مقابله با یك تهدید، یكتوان تو خالی است، تأكید كرد: ما تعداد هواپیما، تعداد تجهیزات، انواعشناورها و غیره را نیز به عنوان محاسبات نظامی به حساب می آوریم، امااراده ای كه بخواهد به ما حمله كند، اراده تو خالی است و تمام این عربدهكشی ها نشانه ترس و برای تقویت روحیه حامیان آنهایی است كه در اطراف ماهستند.