شركت كسپرسكي در نمايشگاه جيتكس 2008 حضور فعال دارد.
روابط عموميكسپرسكي در ايران اعلام كرد: در نمايشگاه جيتكس 2008 كه از 29 مهر ماه تا2 آبان در محل مركز تجارت جهاني دبي برگزار ميگردد و همچون گذشته ميزباننامهاي معتبر صنعت IT است، كسپرسكي نيز همانند گذشته حضور دارد و بهمعرفي توانمنديهاي خود ميپردازد.

كسپرسكي از طريق نماينده خود يعني شركت كام گارد در جيتكس2008 حضور دارد.
شركتكام گارد به عنوان يكي از شركتهاي برتر ارائه كننده راه حلهاي امنيتي،محصولات مختلفي از جمله آنتيويروسهاي كسپرسكي را در غرفههاي مستقل بهنمايشگاهاي مي گذارد و پذيراي علاقهمندان و بازديد كنندگان است.

امسالدر غرفه كسپرسكي، مدير محصول ، مديران شبكه و متخصصان امنيتي آمادهپاسخگويي به علاقهمندان و شرح عملكرد نرمافزارهاي امنيتي هستند.

همچنينبازديدكنندگان از غرفه كسپرسكي شانس برنده شدن در دورههاي رايگان آموزشنرمافزارهاي كسپرسكي و دريافت مدرك معتبر كسپرسكي را نيز خواهيد داشت.

علاقهمندان ميتوانند از غرفه اين شركت واقع در سالن Zabeel شماره T-Z-23 بازديد نمايند.