کارشناس مسئول کنترل دخانیات وزارت بهداشت از سوپرمارکتها و خواربارفروشیها به عنوان تنها مکانهای مجاز عرضه مواد دخانی نام برد.
مهندسخدیجه محصلی با اشاره به قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، بهخبرگزاری مهر گفت: بر اساس یکی از بندهای این قانون، فقط سوپرمارکتها وخواربارفروشیها به عنوان اماکن مجاز میتوانند سیگار عرضه کنند.

ویبا عنوان این مطلب که اجرایی شدن این قانون نیاز به زمان و فرهنگ سازیدارد، افزود: البته این قبیل سوپرمارکتها و خواربارفروشیها نیز با توجهبه رعایت برخی ضوابط مجاز به عرضه مواد دخانی هستند.

کارشناس مسئولکنترل دخانیات وزارت بهداشت ادامه داد: به طور مثال این قبیل امکنه مجازنمیبایست در نزدیکی مدارس و محیطهای فرهنگی باشند چون در این صورت عرضهسیگار در این مکانها نیز مجاز نخواهد بود.

محصلی با اشاره به فرصتچند ماههای که تا زمان اجرایی شدن آیین نامه قانون جامع کنترل و مبارزهملی با دخانیات وجود دارد، افزود: امیدواریم تا بهمن ماه که مهلت 6 ماههبرای تهیه آییننامه اجرایی قانون مذکور به پایان میرسد، بسترسازی لازماز سوی رسانهها صورت بگیرد تا فضا برای اجرای کامل قانون فراهم شده باشد.