يك ماه بازيبايي هاي آسمان
چهارشنبه 1/8/1387
از آغازين ثانيههاي بامداد روز چهارشنبه شاهد طلوع دلانگيز هلال ماه همراه با خوشهي كندوي عسل در افق شرق خواهيد بود در اين لحظه جدايي زاويهاي ماه با خوشه ˚2 درجه است
در ساعت 12:30 دقيقه ظهر روز چهارشنبه عطارد به بيشترين كشيدگي خود ميرسد. در اين روز عطارد در 18 درجهي غرب خورشيد قرار دارد.

پنجشنبه 2/8/1387
در ساعت 30 دقيقه بامداد روز پنجشنبه ميتوانيد مقارنه زيباي ماه و ستاره آْلفا- اسد را مشاهده كنيد

شنبه 4/8/1387
در ساعت 2.45 بامداد روز شنبه در افق شرق شاهد طلوع زيباي ماه به همراه سياره دلرباي زحل خواهيم بود كه آغازگر مقارنهاي زيبا خواهند بود

دوشنبه 6/8/1387
دقايقي پس از غروب خورشيد مقارنه زيباي سياره زهره و ستاره قلب العقرب را درافق جنوب غرب ميتوانيد مشاهده كنيد. جدايي زاويهاي زهره از قلبالعقرب 3.1 درجه است

جمعه 10/8/1387
پس از غروب خورشيد فقط دقايقي فرصت داريد تا هلالي زيبا را به همراه ستاره قلبالعقرب در افق جنوب غرب مشاهده كنيد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]