گروهي ازدانشمندان يك زنجيره عجيب ازباكتري ها را در اعماق يك معدن كشف
كرده اندكه به گفته آنها احتمالا ميتوانند در شرايط خاص سطح مريخ به
حيات خودادامه دهند.
به گزارش (ايسنا) اين باكتري ها
تقريبا در عمق دو مايلي زير زمين زندگي مي كنند.

دانشمندان مي گويند : اين ميكرو ارگانيسم درست از نوعي مخلوقاتي است كه براي
زندگي و ادامه حيات در مريخ سازگار شده اند.

اين باكتري هاموسوم به "دسولفوروديس اوداكسوياتور"ميتوانند در محل هاي
كاملا تاريك بدون اكسيژن و در دماي حدود 60 درجه سانتيگراد تا زماني كه
محيط داراي يك جريان آب ازميان سنگهاي راديواكتيو باشد به حيات خود
ادامه دهند.

اين باكتريهاتحت چنين شرايطي دريك معدن طلا به عمق 2 / 8 كيلومتر در
جنوب آفريقاكشف شده اند.

يك ميكروب شناس دانشگاه پرينستون كه ازكاشفان اين موجودات است ميگويد
:تصورميكنم كه اين ميكروارگانيسمهابراي سازگاري باسطح مريخ ايده آل
هستند.

نام اين ميكروب ازداستان ژول ورن باعنوان "سفربه اعماق زمين "گرفته شد
است .