مدتي است كه مطلب تازه اي براي نوشتن نداشتم.
اما مدام در كنكاش به جهت يافتن سوالات بي پاسخ خود هستم .براستي سكاناين اقتصاد افسار گسيخته و مستاصل و خارج از سيستم نظام مالي بين الملليكه بواقع كمترين تاثيري در بازارهاي جهاني نداشته،ليكن بسرعت ومستقيمتاثير پذير بوده و اثرات منفي آن بوضوح در كاهش قيمت نفت و طلاو افت بهايسهام و آثار منفي رواني اثر گذار در بورس داخلي را مي توان ديد،در دست چهمتفكراني است.
نكته قابل تاسف بار تر اينكه متوليان دولتي ،كوچك و بزرگ و بمانند آنكهدر يك همايش ،قطعنامه اي صادر شده باشد،متفق القول يادآور شده اند كهبحران مالي بين المللي كه تا كنون كشورهاي پراكنده در تمام ۵ قاره را باركود اقتصادي مواجه نموده،هيچگونه تاثيري در اقتصاد آشوب زده ما ندارد.
شايد استدلال دولتمردان اين باشد كه با توجه به اينكه در بازار بورسايران سهام شركتهاي خارجي معامله نمي شود، بنا براين شاخصهاي جهاني اثرگزار نمي باشد،و يا توجيه اينكه ما با شركتهاي امريكايي داراي معاملهتهاتر و كارگزاري و مستقيم نمي باشيم،و يااينكه بدليل نظام سلطه در امريكااين بحران زاييده قدرت استكباري مي باشد و يا دلايل غير فني ديگر.
براستي هنوز فرصت آن نرسيده تا از عقايد و نظرات كارشناسان خبره و اهلفن كمك گرفت ويا اصولا فرصتها ديگر به نتيجه مطلوب نخواهد رسيد.


منبع :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]