تحولاتي كه در آيندة نزديك در بانكها وشركتهاي بيمه تحقق مييابد، براي «صنعت برنامهريزي رايانه» كهاحتمالاً "شغل مهم آينده" خواهد بود، از مدتها پيش، آغاز شده است.در (پاييز 1996) بيش از 30000 دانشجو در رشتة كامپيوتر تحصيلميكردند؛ ولي مشخص است كه فقط اندكي از آنها، شغل مطمئن بهدستميآورند. اينكه دانش و اطلاعاتشان با چه سرعتي كهنه ميشود، امرياست كه همكاران برنامهريز آنها در سيليكون والي كاليفرنيا ازسالها پيش تجربه كردهاند. از ده سال قبل، كمپانيهايي مانند اچ.پي. و موتورولا و آي.بي.ام متخصصان هندي را با دستمزدهاي اندك بهخدمت گرفتهاند. آنها گاه حتي با هواپيماهاي دربست و با ظرفيتتكميل، كارشناسان شبه قاره را به امريكا منتقل كردهاند. اينبرنامة صرفهجويي در دستمزدها، به "خريد مغز" معروف است. متخصصانبرنامهريز بومي، در آغاز در مقابل دستمزدهاي پايين مقاومت نشاندادند و با حمايت دولت امريكا روبهرو شدند. ادارة مهاجرت فقط درشرايط استثنايي براي كارشناسان رايانه ويزا صادر ميكرد؛ اما اينترفندها نتوانست مهندسان كامپيوتر امريكا را نجات دهد. بسياري ازشركتها مهمترين فعاليتهاي برنامهريزي خود را به هندوستان منتقلكردند. دولت هند نيز، ده منطقة آزاد با تمام زيرساختهاي لازم ازلابراتوارهاي بزرگ با تهوية هوا گرفته تا ارتباطات ماهوارهاي پديدآورد و تقريباً همة امكانات را رايگان در اختيارشان قرار داد.

در عرض چند سال، شهر ميليوني بنگالور با عنوان "شهر الكترونيك"شهرت جهاني يافت. كمپانيهاي معروف جهاني مانند زيمنس، كمپاك، تگزاساينسترومنت، توشيبا، مايكروسافت و لوتس كه بازيگران اصلي صنعترايانهاند، در اين شهر شعبه افتتاح كردند و يا به همكاري باشركتهاي هندي روي آوردند. اكنون صنعت برنامهريزي رايانه در شبهقاره بيش از 000،120 فارغالتحصيل دانشگاههاي مدرس، دهلي نو وبمبئي را به خدمت گرفته است. آنها در سال 1995، 2/1 ميليارد دلاردرآمد براي كارفرمايانشان به ارمغان ميآوردند كه بيش از دوسوم آنبه صادرات خدمات برنامهريزي اختصاص داده شد. بهدليل رونقاقتصادي و چند برابر شدن حجم ترافيك شهر، چندي است آلودگي غيرقابلتحمل شده است. اين پديده، در كنار فقر فراگير، منطقة بنگالور را ازپيشرفت باز داشته است. امروزه طراحان برنامههاي كامپيوتري شهر«پونا» را ترجيح ميدهند.

ده سال پس از صادرات آسان متخصصان رايانه به كاليفرنيا، درمناطق اصلي صنعت كامپيوتر امريكا و اروپاي غربي و ژاپن ديگر هيچچيز مثل سابق نيست. فقط در آلمان سه شركت بزرگ كامپيوتري زيمنس وآي.بي.ام. و ديجيتال از سال 1991 به اين سو بيش از ده هزار فرصتشغلي را، بهدليل افتتاح شعبه در بنگالور، از بين بردهاند. افزونبر اين، شركتهايي كه با انبوه اطلاعات كامپيوتري سروكار دارند، ازعرضة خدمات هندوستان استقبال كردهاند. سوئيس اير، بريتيش ايرويز ولوفت هانزا تمام عمليات حسابداري خود را به شركتهاي هنديواگذاردهاند.

دويچه بانك آلمان، از طريق شركت خود در بنگالور، سيستمهايكامپيوتري تمام شعب خود در خارج از كشوررا سرويس ميدهد و گسترشميبخشد. هنديها، براي بندر برمن آلمان، طرح لجستيكي كانتيرها راسامان دادند و براي شركت هامبورگي اينتر كوپ، نرم افزار خطوط تلفنداخلي را طراحي كردند. انگيزة هجوم به هندوستان، در همة موارد يكياست: متخصصان آنجا بهوسيلة دانشگاههاي انگليسي زبان، در بهترينسطح، آموزش ميبينند و در عين حال هزينههاشان، در مقايسه با رقبا دركشورهاي شمال، بسيار ناچيز است. هانس كرومر، سخنگوي سوئيساير، هدفمسافران الكترونيكي هندوستان را چنين بيان ميكند: ما ميتوانيم، باهزينة يك سوئيسي، سه هندي را استخدام كنيم. فقط انتقال بخش صدورصورت حساب به هندوستان، به بيكاري 120 نفر در زوريخ انجاميد. شركتسوئيساير توانست از اين راه سالانه هشت ميليون فرانك صرفهجوييكند.

تازه اين آغاز راه است. از سال 1990 يك ميليون متخصص نرمافزار روسيه و شرق اروپا به بازارها هجوم آوردند؛ براي مثال، يكشركت در شهر مينسك (روسية سفيد) كار پر دردسر سرويس شركت آي.بي.ام.آلمان را از طريق ماهواره انجام ميدهد. برنامهريزي كمپاني سهامينرم افزار آلمان، در شهر ريگا (ليتواني) تحقق مييابد و كارهاينرمافزاري شركت كامپيوتري وابسته به مرسدس بنز در شهر سنپترزبورگ انجام ميگيرد. رئيس اين شركت كارل - هاينس افينگرميگويد: "قيمتها در آنجا از هندوستان هم ارزانتر است." آقاي رنهيوتن، كارشناس زيمنس در امور هندوستان، حرف كارل را تأييد ميكند؛زيرا هزينهها در بنگالور بالا رفته است. او ميگويد: ما در حال بررسيهستيم كه به جاي ديگري برويم.

البته وضعيت همواره چنين نيست. به تدريج برنامهريزان زرنگ وبيمدعاي شرق و جنوب، با رقيبي ارزانتر به نام «كامپيوتر» روبهروميشوند. بهنظر كارشناسان اين صنعت، از جمله آقاي كارل اشميتس ازجامعه مشاوران فناوري و طراحي سيستمها، وضعيت دستمزدهاي ارزان يك"دوران گذر" است. در آينده بردههاي كامل نرم افزاري و زبانهايجديد كامپيوتري، هر كار اضافي را از بين ميبرند. با ابزارهاي جديد،يك متخصص رايانه خواهد توانست به اندازة صد كارشناس فعلي عملياتانجام دهد. اين براي كارمنداني كه تا كنون در شمار نخبگان بودند ودر صف اول پيشرفت قرار داشتند، پيشبينياي بيرحمانه است. اگر سخناشميتس به واقعيت بپيوندد، از 200000 فرصت شغلي صنعت نرم افزاريآلمان تنها 2000 باقي ميماند؛ البته هنوز كارشناسان كامپيوترميتوانند به رشد تقاضا در آينده اميدوار باشند. شركتهاي تلفن درسراسر جهان، در حال تعبية شبكههاي پرتواني هستند كه از طريقاتوبانهاي اطلاعاتياش خدمات رسانههاي چند منظوره (مولتي مديا)نيز ارائه شود. تهية نرم افزار اين پروژه به كار بسيار نياز دارد ودر سال 1995 شركتهاي طراحي نرمافزار، پرسنل خود را افزايش دادند؛اما اجراي اين طرح به از دست رفتن فرصتهاي شغلي بيشمار دركارهاي خدماتي ميانجامد. كاركنان بخش آرشيو و كتابداري، كارمندانآژانسهاي مسافران، فروشندگان، شاغلان در روزنامههاي منطقهاي و بخشآگهيها به جمع بيكاران ميپيوندند. وقتي اكثر خانوارها به كامپيوترو تلفن رسانهاي مجهز شده باشند - بي آنكه حتي آپارتمان خود راترك كنند - در عرض چند دقيقه كالاها و خدمات مورد نياز خود را ازعرضه كنندگان جهاني دريافت ميدارند و بخش بزرگي از بازار كار نابودميگردد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]