تحقيقات نشان ميدهد؛ استفاده از اينترنت به تقويت توان و قواي مغز حداقل در افراد ميانسال يا مسنتر، كمك ميكند.

به گزارش سرويس بهداشت و درمان ايسنا، به گفته پژوهشگران؛ در فردي كهكاربر اينترنت است با خواندن يك كتاب، قسمتهايي از مغز فعال ميشوند.
تيم پژوهشي دانشگاه كاليفرنيا در لوس آنجلس دريافتهاند كه جستجوكردن در داخل شبكه وب مراكزي را در مركز تحريك ميكند كه فرايندهاي مهميچون تصميم گيري و استدلال كردن پيچيده را در كنترل دارند.
پژوهشگران ميگويند؛ اين امر ميتواند حتي روي تغييرات فيزيولوژيكي مربوط به افزايش سن، تاثير مثبت داشته باشد.
گفتني است كه اين تغييرات باعث ميشوند روند عملكرد مغز و كارآيي آن كند شود.
شرح اين پژوهش در مجله آمريكايي «روانشناسي سالمندي» به چاپ رسيدهاست. همزمان با پير شدن مغز در آن تغييراتي چون تحليل رفتن و يا كاهشفعاليت سلولي بروز ميكند كه اين تغييرات بر عملكرد آن تاثير ميگذارد.
از مدتها پيش پژوهشگران توصيه ميكنند كه انجام كارهايي كه مغز رافعال نگه ميدارد مانند حل كردن جدول، اين تاثير منفي را به حداقلميرساند و با توجه به نتايج تحقيقات اخير، كار با اينترنت نيز به فهرستفعاليتهاي تقويت كننده مغز افزوده شد.