همه ما در نوع خود بي نظير هستيم . خداوند فقط و فقط تو را شبيه خودت آفريد و نه هيچكس ديگر را . بزرگي گفت :همه انساها در يك چيز به هم شباهت دارند و آن اينكه همه نسبت به يكديگر متفاوت هستند. مثل هيچكس هستند


همه انساها در يك چيز به هم شباهت دارند و آن اينكه همه نسبت به يكديگر متفاوت هستند. مثل هيچكس هستند. در اين قانون :

1- آني هستي كه واقعاَ هستي نه آنچه كه ديگران مي خواهند باشي.

2- تو خود را متحقق مي سازي به صورتي كه واقعاَ هستي .( گل سرخ خود را چون گل سرخ نه به شكل كانگورو و فيل خود را فيل و نه چون پرنده ) تحقق مي بخشد .

3- تو ويژگي هاي منحصر به خود را داري و بواسطه آن مي داني چه كاري داري ؟ و چه كسي مي تواني باشي و همچنين مي داني چه نمي تواني انجام دهي و در نتيجه سعي نمي كني چيزي باشي كه نيستي .

4- مي داني چه هستي و خود را پشت نقاب و صورتك ها پنهان نمي كني تو مثل هيچكس هستي پس مقايسه نمي شوي!