فرشی برای مراقبت از سالمندانآیاتا به حال برایتان پیش آمده است که در حالی که سرتان حسابی شلوغ است مجبورشوید در خانه بمانید و از پدربزرگ یا مادر بزرگ پیرتان مراقبت کنید؟ درچنین شرایطی مجبور می شوید بارها بین اتاق خودتان و اتاق او رفت و آمدکنید و چک کنید که مشکلی برایش پیش نیامده باشد. مثلا زمین نخورده باشد ودوباره با عجله به اتاقتان برگردید و به کارتان ادامه دهید. آن وقت است کهآرزو می کنید ای کاش وسیله ای وجود داشت که اگر مادر بزرگ یا پدر بزرگدچار مشکلی می شدند، به نحوی شما مطلع می شدید.

محققیندانشگاهMissouri در حال ساخت فرشی هستند که این آرزوی شما را به واقعیتنزدیک می سازد. این فرش به نحوی طراحی شده است که موقعیت فرد را ارزیابیمی کند و در صورت بروز حادثه ای مانند زمین خوردن، با ایجاد صدا بهاطرافیان اطلاع می دهد. سنسورهای موجود در این فرش در ضخامت بسیار کم درلابه لای صفحات فرش قرار گرفته اند.

علاوه بر این محققین در حالکار بر روی سیستمی هستند که بتواند اطلاعات جمع آوری شده به وسیله اینسنسورها را جهت آنالیز به کامپیوتر منتقل کنند تا بدین طریق بتوانند نتیجهگیری کنند که آیا فردی که روی این فرش زمین خورده است ، نیاز به کمک فوریدارد یا خیر.

اگر همه چیز به خوبی پیش رود، این فرش تا دو سال آینده برای استفاده عموم به بازار عرضه خواهد شد.