شتری مجهز به پنل ذخیره کننده انرژی نور خورشید جهت ارائه خدمات بهداشتیچندلحظه به این شتر نگاه کنید. به نظرتان چه اتفاقی برایش افتاده است؟ نگراننباشید.این یک شتر فوق العاده پیشرفته است که آماده ارایه خدمات پزشکی است!


محققیندانشگاه Princeton در این طرح با استفاده از چند پنل ذخیره کننده انرژیخورشیدی می تواند انرژی نور خورشید را ذخیره کرده و پس از تبدیل شدن بهانرژی الکتریکی جهت شارژ یک یخچال کوچک از آن استفاده کنند. خب. این یخچالبرای حمل غذا نیست. قرار است واکسن و یا سایر خدمات بهداشتی -درمانی موردنیاز برای ساکنین صحراهای کنیا از طریق این یخچال حمل شود. شاید شرایطی ناخوشایند برای شتر بی نوا باشد ولی در عوض یک خدمت انسان دوستانه به صاحبانخود ارائه میکند.


_________________