شناسايي عامل نشتي شتابگر سرن


ايسنا؛


سازمان تحقيقات هسته يي اروپا (سرن) اعلام کرد به احتمال زياد خطاي انسانيعامل شکست و از کارافتادگي بزرگ ترين برخورددهنده اتمي جهان بوده است.«لين ايوانز» رئيس اين پروژه عظيم در سرن طي يک کنفرانس مطبوعاتي اظهارداشت؛ «احتمالاً يکي از 10 هزار ارتباطي که به شتابگر بزرگ 27 کيلومتريهادروني (LHC) متصل مي شود، بيش از حد گرم شده و باعث ايجاد حفره يي شدهکه از آن هليوم به درون تونل نشت کرده است.» وي در ادامه گفت؛ «البته تيمتعميرات هنوز نتوانسته اين امر را تاييد کند.» سيستم گزارش روزانه آنلاينشتابگر سرن 29 شهريورماه از بروز نقصي در بخش مغناطيسي شتابگر خبر داد کهباعث ايجاد حرارتي بالا به اندازه 100 درجه سانتيگراد در 100 آهنربايابرخنک دستگاه شده است. اين تغييرات دمايي در شرايطي رخ داد که صفحاتمغناطيسي ابررسانا و آب سرد دستگاه بايد داراي دمايي 9/1 درجه کلوينبالاتر از صفر مطلق (حدود منهاي 271 درجه سانتيگراد) باشند تا بتوانندپرتوها را در امتداد تونل هدايت کنند. مهندسان براي کاهش دما مجبور بهاستفاده از روشي موسوم به فرونشاني شدند. به گفته دانشمندان امکان راهاندازي مجدد شتابگر تا پيش از پايان آوريل 2009 وجود نخواهد داشت.