بر اساس برخي شنيده ها يكي از آگاهان پس از مشاهده تبليغات «ماي بي بي» درحالي كه يكي از رگ هاي گردنش كمي تا قسمتي متورم شده بود فرياد زد:« ما راچه شده است كه گروهي نوزاد نيمه عريان كه تنها پوشك بسته اند در رسانه ملياقدام به برگزاري جشن و پايكوبي مي كنند و پوشك خود را نمايان مي سازند؟!به راستي چرا نوزاداني كه بايد در بغل مادران خويش شيرشان را بخورنداينگونه گستاخ شده اند كه ترانه هايي مبتذل مي خوانند؟! آيا هيچ فكر كردهايد كه اين نوزادان اين گونه حركات موزون را كه در آن بيشتر قسمت هايانتهايي بدنشان را مي چرخانند و در فرهنگ ما هيچ جايگاهي ندارد را از كجاآموخته اند؟!عدم توانايي آنها در تلفظ صحيح كلمات كه نه به خاطر سن كمشانكه به هدف تخريب ادبيات ملي ماست را چگونه توجيه مي كنند؟ در مورد استفادهآنها از كلمات خارجي و ترويج زبان بيگانه چه پاسخي داريد؟!»

همينآگاه بعد از خوردن يك ليوان آب سرد گفت:« همانطور كه بزنگاه اصلاح شد، ميتوان اين آگهي را هم اصلاح كرد، بدين ترتيب كه به جاي اين تبليغ مي توانچند پيرمرد را نشان داد كه آدم هاي موفقي شده اند و هنگامي كه دليلموفقيتشان را از آنها پرسيده اند مي گويند ما از اين نوع پوشك استفاده ميكرده ايم!»