استقلال تهران در ديداري تداركاتي بعدازظهر پریروز به مصاف استيلآذين كاشان رفت كه با نتيجه يك بر صفر مغلوب اين تيم دسته اولي شد.

در اين ديدار آبيپوشان تهران با گل دقيقه 15 عليآذري از استيلآذين شكست خورد.

قرار بود، بازي استقلال مقابل استيلآذين از ساعت 15 و 30 دقيقه درورزشگاه دستگردي تهران برگزار شود و درحالي كه بازيكنان دو تيم به ميدانآمده بودند، به دليل حضور نيافتن داوران اين بازي با 45 دقيقه تاخيربرگزار شد.

در اين ديدار داور و كمك داوران از اعضاي همراه تيم استيلآذين بودند.پس از گذشت 20 دقيقه از زمان بازي داور و كمك داور اين بازي به ورزشگاهرسيدند و در ادامه بازي قضاوت را بر عهده گرفتند.

ميثم منيعي، بازيكن تيم استقلال به دليل مصدوميت شديد با لباس شخصيحركت و در زمين حضور داشت و لحظاتي پس از آغاز بازي ورزشگاه را ترك كرد.

پس از بازي نيمهي نخست بازي با برتري يك بر صفر تيم استيل آذين، سرمربي استقلال به شدت از بازيكنان تيمش انتقاد كرد.

قلعهنويي به بازيكنان استقلال گفت: بازيكناني كه نميتوانند بازيكنند، بهتر است ساكشان را بردارند و بروند. اگر خسته هستيد و نميتوانيدبازي كنيد بگوييد تا تيم دعوت نكنيم و اكنون كه تيم دعوت كردهايم بهميدان برويد و مردانه فوتبال بازي كنيد.

قلعهنويي ادامه داد: اينجا استقلال است و بايد هر بازي بهتر از بازيقبل كار كنيد يا به زمين برويد و فوتبال بازي كنيد و يا اگر نميتوانيدهمين حالا بيرون برويد.

قلعهنويي همچنين از عملكرد فني چند بازيكن به شدت انتقاد كرده و بهآنها گفت: درك كنيد كه بازيكن استقلال هستيد. هر زمان كه ميخواهيد پاسندهيد و هر طور كه ميخواهيد بازي نكنيد.

مهدي اميرآبادي، هاشم بيگ زاده و ابراهيم تقيپور از جمله بازيكناني بودند كه قلعه نويي از عملكرد آنها و بازي به شدت انتقاد كرد.


منبع: ایسنا