آقای خاتمي گاهي که حال و حوصله دارد (طبعاً نه روزهايي مثل اين روزها) خطبه عقد جاری می کند.

«خطبه عقد رامبد جوان و همسرش»

persianv