کمتر از 5 روز ديگر به برپايی نمايشگاه جيتكس(Gitex) زمان باقی مانده است. نمايشگاهی كه به گفته بسياری از كارشناساناهل فن، بزرگترين نمايشگاه تخصصی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطاتخاورميانه است. امسال قرار است بيست وهفتمين دوره برپايی اين نمايشگاه از27 مهرماه تا 3آبان ماه در محل دايمی نمايشگاههای دبی، همانند سالهایگذشته، برپا شود.

ايران برای نخستين بار در سال 1372 و با حضور يك شركت نخستين حضورش دراين رخداد بينالمللی را بهثبت رساند. شركتی كه عمده فعاليتهايش ارايهنرمافزارهای اسلامی بود. هرچند كه از سال 1373 به بعد آن شركت تنها دربخش Gitex shopper حاضر بود، اما همين حضور آغازگر حركتي جدي براي معرفی ونمايش پتانسيلهای شركتهای ايراني در اين نمايشگاه شد. اولين حضورشركتهای ايراني در قالب غرفه ايران در سال 2003 و توسط شركت ثنارای رقمخورد و از آن پس هر ساله شركتهای فعال ايرانی با حمايتهای دولتی برایمعرفی توانمندیهای خود و نيز ايجاد يك بازار بينالمللی در اين نمايشگاهحاضر میشدند.

اما حضور شركتهای ايرانی در جيتكس تنها منحصر به غرفه ايران نمیشود.طي سالهای گذشته شركتهای مطرح ايرانی نيز در اين نمايشگاه حضورداشتهاند كه از آن جمله میتوان به فراسو اشاره كرد. اما با توجه بهاطلاعات بهدست آمده، امسال بسياری از شركتهايی كه سالهای گذشته بهشكلمستقل در نمايشگاه حضور داشتهاند، با اسامی ديگری در نمايشگاه حضور پيداكردهاند. تحريمهای اقتصادی از مهمترين دلايلی است كه باعث شده برخي ازشركتهای ايرانی با ثبت يك شركت در كانادا يا آمريكا، با يك نام خارجی درجيتكس امسال حاضر شوند. به هر حال اين روزها شمارش معكوس براي بازگشايینمايشگاه جيتكس 2008 آغاز شده و آنچه مسلم است آن است كه برخلاف سالهایگذشته، امسال از نامهای ايرانی در اين نمايشگاه زياد خبری نيست.

Tebyan