امكانات جديد فناوري اطلاعات در اختيار نمايندگان مجلس قرار ميگيرد

درراستاي بهبود امر قانونگذاري و با تاكيد لاريجاني مبني بر استفاده ازفناوريهاي جديد، امكانات جديد فناوري اطلاعات در اختيار نمايندگان مجلسقرار ميگيرد.
به گزارش فارس به نقل از اداره اخبار و رسانههاي گروهيمجلس شوراي اسلامي، در راستاي بهبود امر قانونگذاري و با تاكيد لاريجانيمبني بر استفاده از فناوريهاي جديد، امكانات جديد فناوري اطلاعات دراختيار نمايندگان مجلس شوراي اسلامي قرار ميگيرد.
از جمله اين امكاناتثبتنام نطق پنجدقيقهاي از طريق گوشيهاي تلفن همراه با نصب برنامه ويژهبر روي گوشيهاي تلفن همراه و دسترسي نمايندگان به اينترنت از طريقرايانههاي ميزهاي داخل صحن بخشي از اين امكانات ميباشد.
همچنيندسترسي نمايندگان به دستور جلسات، مشروح مذاكرات، نشريات الكترونيكي ازطريق اينترانت، ارايه آدرس پست الكترونيكي و وبلاگ از ديگر خدمات جديدفناوري اطلاعات مجلس به نمايندگان است.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]