الفبای موفقیت کامل

الف اشتیاق برای رسیدن به نهایت آرزوها

ب بخشش برای تجلی روح و صیقل جسم

پ پویایی برای پیوستن به خروش حیات

ت تدبیر برای دیدن افق فرداها

ث ثبات برای ایستادن در برابر باز دارنده ها

ج جسارت برای ادامه زیستن

چ چاره اندیشی برای یافتن راهی در گرداب اشتباه

ح حق شناسی برای تزکیه نفس

خ خود داری برای تمرین استقامت

د دور اندیشی برای تحول تاریخ

ذ ذکر گوئی برای اخلاص عمل

ر رضایت مندی برای احساس شعف

ز زیرکی برای مغتنم شمردن دم ها

ژ ژرف بینی برای شکافتن عمق دردها

س سخاوت برای گشایش کارها

ش شایستگی برای لبریز شدن در اوج....

ص صداقت برای بقای دوستی

ض ضمانت برای پایبندی به عهد

ط طاقت برای تحمل شکست

ظ ظرافت برای دیدن حقیقت پوشیده در صدف

ع عطوفت برای غنچه نشکفته باورها

غ غیرت برای بقای انسانیت

ف فداکاری برای قلبهای دردمند

ق قدرشناسی برای گفتن نا گفته های دل

ک کرامت برای نگاهی از سر عشق

گ گذشت برای پالایش احساس

ل لیاقت برای تحقق امید ها

م محبت برای نگاه معصوم یک کودک

ن نکته بینی برای دیدن نادیده ها

و واقع گرایی برای دست یابی به کنه هستی

ه هدفمندی برای تبلور خواسته ها

ی یک رنگی برای گریز از تجربه دردهای مشترک!