از نیکوکاری پرسیدند :بخشنده تر از تو کیست؟

گفت : مردی که دارایی اش 2گوسفند بود که یکی را شب برایم ذبح کرد.

از طعم جگرش که تعریف کردم فردا صبح دومی را هم ذبح کرد.

من هم 500گوسفند به او هدیه دادم !

گفتند :پس تو بخشنده تری !

گفت : نه او هر چه داشت به من داد ولی من اندکی از داشته هایم را به او دادم.


مرکز انجمن های تخصصی گنجینه دانش