«اخراجيها2»، سرانجام پس از مدتها حرف و حديثسرانجام صبح روز پنجشنبه 11مهر در نمايشگاه هوايي كليد خورد، جايي كه بهتعبير «دهنمكي» كليد رمز «اخراجيها2» خواهد بود و از اين مكان، حلقههايمختلف داستان به يكديگر پيوند خواهند خورد.
بنا بر اين گزارش، حلقه ابتدايي «اخراجيها2» با يك داستان واقعي شروعميشود، اوايل جنگ بود كه يك فروند هواپيماي جمهوري اسلامي ايران توسط يكزوج به سرقت برده شد و در خاك عراق فرود آمد كه نهايتا فرد گروگانگير بدونهيچ مزاحمتي از مهلكه گريخت و همين موضوع، موجب شد تا «دهنمكي» براياتصال «اخراجيها1» و «اخراجيها2» به سراغ اين داستان برود تا با روايتيداستاني، زمينههاي طنز فيلم خود را فراهم كند.
شايد جالبترين قسمت «اخراجيها2» همين سكانسهاي هواپيماربايي باشد، چراكه از سر اتفاق خانواده «مجيد سوزوكي» سوار اين هواپيما هستند. حالا چرا،بماند! مهم اين است كه اين هواپيما قرار است توسط يك زوج گروگانگير ربودهشود و به كشور عراق برده شود...
محوريترين شخصيت لوكيشن هواپيما، تا پيش از ملحق شدن خانوادهها با«اخراجيها»، جواد رضويان يا همان آقاغلام است كه قرار است در نقش پسرخالهمجيد سوزوكي ظاهر شود و با چهرهپردازي متفاوت خود، شيطنتهايش و دلبستناو به خانم مهماندار -كه نقش او را شيلا خداداد بازي ميكند- قطعا لحظاتجذابي را خلق خواهد كرد. لحظاتي كه در چند ساعتي كه در كنار گروه«اخراجيها2» بوديم، هم در روي صحنه و هم در پشت صحنه فيلم فراوان ديدهشد.
اوج اين لحظات در جايي است كه آقا غلام بدون هيچ توجهي به كابين خلبانميرود و به خلبان دو نوار كاست ميدهد كه براي مسافران پخش كند كه درهمين حال، «شيلا خداداد» سر ميرسد، دست آقاغلام را لاي در ميگذارد وآقاغلام هم با همان نگاه اول شيفته خانم مهماندار ميشود.
خود «جواد رضويان» در مورد حضورش در «اخراجيها2» ميگويد: وقتي داستان راخواندم، ديدم بسيار شيرينتر از «اخراجيها» از آب در آمده است و برايخودم هم به شخصه جالب بود كه چطور اين افراد از سر يك اتفاق، در ادامه قصهسر از خاك عراق در ميآورند و در نهايت داستان متعددي كه باعث رودررو شدنآنها با «اخراجيها» ميشود كه در اين قسمت اسير شدهاند.
«رضويان» ادامه ميدهد: البته داستان آنقدر و گيرا است كه شايد در ابتدااين اتفاق غيرقابل باور باشد اما داستان آنقدر كشش و جذابيت دارد كهتماشاگر اصلا يادش ميرود كه اين جريان يك اتفاق بوده است.
گروه در يك هواپيماي تقريبا بزرگ 200 نفره مشغول ضبط صحنههاي مربوط بههواپيماربايي هستند، صحنههايي كه بيشترين نقش را در آن «اميريل ارجمند» و«مهراوه شريفينيا» بر عهده دارند كه اين دو، همان زوج هواپيمارباي داستانهستند كه در البته در آخر داستان زن به نوعي پشيمان ميشود و همسرش راتنها ميگذارد.
خود «اميريل ارجمند» در مورد نقشش ميگويد: شايد كليديترين نقش در قسمتاول، همين بهروز باشد، چرا كه به وسيله اين شخصيت قرار است حلقه آغازين ومياني داستان به هم متصل شود و مسأله ديگري كه در مورد بهروز بايد به آناشاره كرد، اين است كه اين شخصيت حتي يك ديالوگ طنز هم ندارد و جديترينشخصيت «اخراجيها2» است.
اعضاي گروه كه تقريبا از صبح زود در لوكيشن حاضر شدهاند، پس از صرف ناهارو آمدن «محمدرضا شريفينيا» آماده ميشوند تا سكانسها را ضبط كنند،سكانسي كه بر روي كلاكت آن نوشته شده است «سكانس 12، برداشت 1، حلقه 2» وبه اين ترتيب گروه صحنه مربوط كابين خلبان و بلند شدن هواپيما از روي باندرا توسط «تورج منصوري» فيلمبرداري ميكنند.
«ابوالفضل همراه» و «شاهرخ نورمحمدي» دو بازيگري هستند كه نقش خلبانان اينسفر جنجالي را به عهده دارند و در طي مسير بارها و بارها با شيرين كاريغلام مواجه خواهند شد.
در حين فيلمبرداري اين صحنه «دهنمكي» به دو بازيگر شيوه صحيح فعاليت دركابين را گوشزد ميكند و به آنها راهنمايي ميكند كه براي طبيعيتر شدنسكانس، چگونه با دكمهها و كليدهاي كابين كار كنند.
بعد از اين كه اين صحنه با چند برداشت فيلمبرداري ميشود، «دهنمكي» كاررا تأييد ميكند و نوبت به بازي «جواد رضويان» ميرسد كه به كابين هواپيماداخل شود و دو نوار كاست شاد به خلبان بدهد تا با توجه به مسافت زياد، آنرا براي مسافران پخش كند تا كسي خسته نشود!
البته اين نما در يك فضاي حدودا 2×2 متر، حدود 15 بار گرفته مي شود تانهايتا رضايت دهنمكي جلب شود. صحنهاي كه «جواد رضويان» آنقدر ديالوگخود را بامزه ادا ميكند كه پس از پايان هر برداشت، گروه به كارهاي اوميخندند.
در فاصلهاي كه گروه مشغول كاشتن دوربين براي صحنه بعدي هستند شوخيهايجواد رضويان با اعضاي گروه به خصوص با كارگردان، جلب توجه ميكند به طوريكه به دليل شلوغ بازيهاي جواد رضويان، دهنمكي نكاتي را كه ميخواهد بهاو گوشزد كند، با صداي بلند دم گوشش ميگويد!
يكي از مهمترين بحثهايي كه ميان دهنمكي،شريفينيا و منصوري هنگام صرفناهار در جريان بود، بحث انتخاب يك بازيگر مناسب براي بخش اردوگاه است كهاين سه ترجيح ميدهند تا يك بازيگر قديمي باشد كه البته به تعبير دهنمكياين نقش كليديترين نقش «اخراجيها2» خواهد بود و اگر بازيگري مناسب برايآن پيدا شود، فيلم با استقبال بسيار زيادي در گيشه مواجه خواهد شد. (البتهدراين بخش شريفينيا و دهنمكي از من قول گرفتند كه تمامي اسامي كه درمورد اين چهره قديمي شنيدم را براي حفظ وجه غافلگيرانه كار از ياد ببرم!)
به هرترتيب در روزهاي آتي قرار است با اضافه شدن بازيگراني نظير نگارفروزنده،نيوشا ضيغمي،منوچهر آذر،ميناجعفرزاده و ليلا بلوكات، صحنههايمربوط به هواپيما به طور كامل فيلمبرداري شود تا پس از آن تورج منصوريصحنههاي مربوط به برخاستن و فرود آمدن هواپيما را در
آشيانه فيلمبرداري كند تا گروه آماده كاري حدود يك ماهه براي ثبت تصاويراردوگاه و اسارت شوند. صحنههايي كه با توجه به فيلمنامه «اخراجيها2»بسيار گيرا و جذاب خواهد بود و پس از آن نيز صحنههاي مربوط به بخش جنگفيلمبرداري خواهد شد.
به گزارش خبرنگار سينمايي فارس،براي فيلمبرداري«اخراجيها2» حدود 2 ماهزمان پيش بيني شده است و سعي گروه بر اين است كه تا پايان آذر ماه و مهلتتعيين شده براي ارائه فيلمها به جشنواره بيست و هفتم فيلم فجر، فيلمآماده حضور در جشنواره شود.

فهرست عوامل سازنده «اخراجيها2» با آخرين تغييرات عبارت است از:
نويسنده و كارگردان: مسعود ده نمكي، تهيه كننده: حبيب الله كاسهساز،برنامه ريز و دستيار اول: عليرضا شمس شريفي، دستيار دوم: علي صميمي، منشيصحنه: بهناز تاجيك، مديرفيلمبرداري: تورج منصوري، صدابردار: محمود خرسند،طراح صحنه و لباس: كيوان مقدم، طراح گريم: ايمان اميدواري، عكاس: احمدشجاعي، جلوههاي ويژه: جواد شريفي، جلوههاي كامپيوتري: رضا فخاريه،مديرتوليد: تينا پاكروان، انتخاب بازيگران: محمدرضا شريفينيا.
بازيگران: اكبر عبدي، امين حيايي، محمدرضا شريفينيا، ارژنگ اميرفضلي،سيدجواد هاشمي، مهران رجبي، جواد رضويان، شيلا خداداد، نگار فروزنده،نيوشا ضيغمي، مهراوه شريفينيا، شهره لرستاني، مينا جعفرزاده، ليلابلوكات، نرگس محمدي، قاسم زارع، سپند اميرسليماني، رامين پرچمي، بيوكميرزايي، ميرطاهر مظلومي، منوچهر آذر، اميريل ارجمند، سيروس كهوري نژاد،ابوالفضل همراه، شاهرخ نورمحمدي، جلال پيشواييان، احمد ايراندوست، محسنجهانباني، اردشير كاظمي، محمدعلي باقري، يوسف قرباني، حامد مروتجو، سعيدكرمي، امين ايماني، سارا منجزيپور، فائقه عابدكوهي و با حضور افتخاريكامبيز ديرباز و علي اسيوند.
خلاصه داستان: «اخراجيها2» ادامه تريلوژي «اخراجيها» است. درگيري شديديدر منطقه نبرد ادامه دارد. دشمن بيمارستان صحرايي را محاصره ميكند و همهاخراجيها و همرزمانشان در پي راهي براي نجات ميگردند. دشمن با اسيرگيريگسترده قصد يك مانور تبليغاتي را دارد. همه اسرا به يك اردوگاه اسراي ثبتنام نشده منتقل ميشوند. خانواده «اخراجيها» براي زيارت عازم مشهد هستندو به طور ناخواسته درگير يك حادثه تروريستي ميشوند. دشمن با فراخواندنخبرنگاران خارجي و داخلي به اردوگاه و تطميع و تهديد برخي از اسرا و ايجادچندپارچگي بين آنها، نقشه شومي در سر دارد. تروريستها با دشمن همدستشدهاند و دشمن در بين اسرا به دنبال چهرههاي شاخص فرمانده و روحانيميگردد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]