مرورگر خوش نام Opera که این روزها به شدت بارقیب جدید خود یعنی Chrome گوگل در رقابت است، به کاربران قول داده بااستفاده از آخرین نسخه مرورگر که این هفته منتشر شده، می توانند سرعتبیشتر، Email Client بهینه شده و قابلیت های همزمان سازی(synchronization) بهتری را تجربه کنند.

شرکت نروژی اپرا گفته است که Opera 9.6 دارای یک لینک گسترده اپراست. اینبدان معناست که کاربران می توانند آسان تر از گذشته، اطلاعات و سلایق شخصیخود در مرورگر را بر هر رایانه ای پیاده و استفاده کنند. تاریخچه وبگردی،Bookmarkها و Bar شخصی کاربر از جمله این سلایق به شمار می رود.
در نسخه جدید، Opera Mail نیز دستخوش اندکی تغییر شده و کاربرانی کهاز خطوط کم سرعت استفاده می کنند، راحت تر می توانند آن را به کار گیرند.در واقع کسانی که از پهنای باند ناچیزی برخوردار هستند، می توانند بااستفاده از ویژگی "low-bandwidth mode" ایمیل های خود را بهتر و راحت تردریافت دارند.
اپرا همچنین ادعا کرده است که نسخه جدید با استفاده از «پاسخگوییبهینه شده و بارگذاری بهتر صفحات»، در مقایسه با Opera 9.5، سرعت بیشتریبرای کاربران به ارمغان آورده است.
به گزارش Techworld مشاهده محتویات یک فید RSS، پیش از اشتراک یا حتیبوک مارک کردن آن، یکی دیگر از ویژگی های نوین اپراست. شرکت Opera گفته کهاین امر باعث می شود کاربر پیش نمایشی واضح و چند ستونی از هر RSS feedداشته باشد و بر همین اساس برای مشترک شدن یا نشدن در آن، بهتر تصمیم گیریکند.
گفتنی است پس از افزودن زبان های اندونزی، اکراینی، استونیایی، هندی، تلوگو و تامیل، Opera 9.6 هم اکنون از 38 زبان پشتیبانی می کند.

منبع خبر: همکاران سیستم