کنترل وان حمام با گوشی آیفون


کارشناسان موفق به ساخت سیستمدیجیتالی جدیدی شده اند که Bathomatic نام دارد و می تواند آسایش و آرامشرا به شما برگرداند.این سیستم از یک بخش نرم افزاری و سخت افزاری تشکیلشده است که بخش نرم افزاری آن روی گوشی آیفون نصب شد و بخش سخت افزاری آنداخل وان حمام قرار می گیرد.این محصول در اصل یک سیستم دیجیتالی خودکاراست که به شما امکان می دهد پیش از رسیدن به منزل، وان حمام خود را پرکنید.در این سیستم قادر خواهید بود، عمق و درجه آب را مشخص کرده و رایحهخوشی را در فضا منتشر کنید تا به محض رسیدن به منزل، خستگی های روزانه ازشما دور شود.در این سیستم، عمل پرکردن وان حمام با این برنامه از طریقمیکروپردازنده های هوشمندی صورت می گیرد که از طریق آن می تواند دمایمطلوب و عمق آب موجود در وان حمام را مشخص کنید.سیستم هوشمند Bathomaticنسبتاً گران است و امکان خرید آن برای همه افراد وجود نخواهد داشت. اینسیستم هم اکنون با قیمت 5500 پوند وارد بازارهای بریتانیا شده و نسبتاً ازآن استقبال شده است.