محققان رنگ های نورزا از ترکیب لایه ای از رنگ و لایه ای از الکترولیتساخته شده و می توان از آن مانند رنگهای مایع دیگر استفاده کرد.

متخصصانصنعت فولاد و دانشمندان انرژی خورشیدی در پروژه ای بی نظیر موفق به تولیدرنگهایی شدند که قادر به تولید انرژی خورشیدی خواهند بود.
در سالهایآینده ساختمانهایی با نمای ورق های فولادی می توانند با استفاده از رنگهای نورزایی که توسط محققان دانشگاه انگلستان و تولید کنندگان صنعت فولادتولید شده اند به منابع بزرگ انرژی خورشیدی تبدیل شوند.
به گفته محققانرنگ های نورزا از ترکیب لایه ای از رنگ و لایه ای از الکترولیت ساخته شدهو می توان از آن مانند رنگهای مایع دیگر استفاده کرد.
لایه های این رنگدر هنگام تولید ورقهای فولاد و هنگام عبور آنها از میان غلطک ها یکی بعداز دیگری بر روی یکدیگر ساخته شده و در نهایت چهار لایه شامل زیر لایه،لایه سلولهای خورشیدی شامل رنگ حساس به نور، لایه ای از الکترولیت یا دیاکسید تیتانیوم به عنوان رنگدانه سفید و در نهایت لایه محافظتی خواهد بود.
بابرخورد نور به سلولهای خورشیدی، مولکولهای جاذب و حساس نور فعال شده والکترونهایی را در لایه دی اکسید تیتانیوم که عملکردی مشابه گیرندهالکترون و مدار الکتریکی دارد، آزاد می کند. در نهایت الکترونها به داخلرنگ بازگشته و توسط بار مثبت اجزا الکترولیت مایع جذب می شوند. سپس انرژیالکتریکی تولید شده توسط این رنگها جمع آوری شده و انرژی تمام تجهیزاتی کهبه آن متصل باشد را تامین خواهد کرد.
به گفته مسئولان کارخانه فولادسازی Corus Colours که در پروژه ساخت این رنگ حضور داشته است، این کارخانهسالانه قادر به ساخت 100 میلیون متر مربع صفحه فولادی بوده و در صورتی کهاین میزان خروجی توسط رنگهای خورشیدی پوشانده شوند، سالانه قادر به تولیدانرژی برابر 9 هزار گیگاوات خواهند بود.
به علاوه به دلیل اینکه رنگهایخورشیدی محدودیت های سلولهای رایج سیلیکونی را نخواهند داشت، این رنگها درتئوری و در طی دهه های آینده، قادر به تولید انرژی ارزان قیمت در سطحتراوات خواهند بود.
در عین حال سلولهای خورشیدی این رنگها قادر به جذبنور در طیف های متفاوت بوده و در فضاهایی با نور اندک و شرایط آب و هواییابری نیز قادر به تولید انرژی خواهد بود.
گفته می شود شرکت ولزی "G24Innovations" از سال 2007، استفاده از این رنگها را در ساخت لایه هایخورشیدی به عنوان شارژرهای گوشی های تلفن همراه و دوربینهای دیجیتال آغازکرده است.