آمریكا درصدد ایجاد سپر ضد موشكی جدید است

شورای امنیت بین المللوزارت خارجه آمریكا در گزارشی به ضرورت ایجاد سیستم دفاع ضد موشكی برایمقابله با تهدیدات احتمالی از جانب چین اشاره كرده است.
به نقل ازپایگاه خبری «راس بالت»، ایالات متحده آمریكا نیازمند سیستم جدیدتسلیحاتی، از جمله سیستم دفاع ضد موشكی و سایر امكانات نظامی به منظورمقابله با توان نظامی چین است كه دارای سلاحهای نظامی از نوع اتمی و سایرانواع مدرن تسلیحات نظامی است. این مطلب در گزارش اخیر شورای امنیت بینالملل وزارت امور خارجه آمریكا آمده است.
سیاست دفاعی ایالات متحدهدر استفاده از سیستم دفاع ضد موشكی تا این اواخر روی دفاع در برابرتهدیدات احتمالی موشكی از جانب ایران و كره شمالی متمركز شده بود. بدینترتیب گزارش شورای امنیت بین الملل وزارت امور خارجه آمریكا نخستین توصیهرسمی در خصوص گنجاندن چین به لیست منابع بالقوه تهدیدات موشكی برای آمریكامحسوب می شود.
در این سند در میان سایر توصیه ها به منظور دفاع دربرابر تهدیدات ناشی از چین، بخصوص بر استفاده از فن آوریهای فضایی در اینراستا تاكید شده است.