روسیه موشک اتمی جدید مستقر می کند

به گفتهمقامات دفاعی روسیه، این کشور امیدوار است سال آینده یک موشک جدید هسته ایرا که برای نفوذ به سیستم های دفاع ضد موشکی طراحی شده مستقر کند و برایحمل آن هشت زیر دریایی خواهد ساخت.
به گزارش خبرگزاری رویترز، جدیدترین اظهارات روسیه تاکیدی است برای عزم این کشور برای نو کردن نیروهایتهاجمی هسته ای خود در زمین، دریا و هوا. فرماندهان روسی این موشک ها راپایه و اساس تجهیزات دفاع روسیه می دانند.