ايتنا- طبق برنامه توسعه ADSL - اينترنت پرسرعت - استانها در سال جاري حدود 500 تا 600 هزار پورت در نظر گرفته شده است.
به گزارش ايتنا عليرضا صيدي - معاون فناوري اطلاعات شرکت مخابرات ايران -با بيان اين مطلب اظهار كرد: کاري که در دو سال گذشته درخصوص اينترنتپرسرعت صورت گرفته شروع کار در استانها است. وي با اشاره به اين کهتاکنون استانها در پورت ADSL سرمايهگذاري نکرده بودند، خاطر نشان کرد:به غير از تهران که به صورت محدود يک سري پورت ADSL داشت تاکنون استانهاپورت ADSL نداشتند.
معاون فناوري اطلاعات شرکت مخابرات ايران اظهار كرد: در برنامه سالجاري شرکتهاي مخابراتي واگذاري پورت ADSL را گنجانديم و شرکتها به سرعتبه سمت دادن پورت ADSL به مردم و حتيالمقدور در جاهايي که PAPها وجودندارند، پيش ميروند.
وي ادامه داد: هماکنون شرکتهاي مخابرات استاني در مرحله اجراي شبکهتجميع و دسترسي خود در استان هستند؛ برنامه سال جاري حدود 500 تا 600هزار پورت است و براي دو سال آينده حدود 3 تا 5 ميليون پورت پرسرعت بايدواگذار شود که به تناسب بين بخش خصوصي و استانها تقسيم شده و به هر استانمقداري تعلق ميگيرد.