شرکتمايکروسافت قصد معرفي نسخه جديدي از سيستمعامل خود را به بازارهاي جهانيدارد که به توسعهدهندگان نرمافزارها در زمينه توليد ابزارهاي مبتني براينترنت کمکهاي فراواني ميکند.

"استيو بالمر"(Steve Ballmer) مديرعامل مايکروسافت طي گفتوگويي در لندناعلام کرد، اين سيستمعامل جديد که طي ماه آينده وارد بازار ميشود، بانام Windows Cloud تکميل شده است که البته احتمال ميرود با نام ديگريوارد بازار شود.

اصطلاح فناوريهاي مبتني بر اينترنت(Cloud Computing) معمولا برايبرنامهها و ابزارهاي مبتني بر مرورگرهاي اينترنتي استفاده ميشود، امامحاسبات کامپيوتري اصلي روي يک مرکز داده که در فاصله بسيار دور ازکامپيوتر کاربر قرار گرفته است، انجام ميشود.
بالمر در مورد اين محصول جديد توضيحات اندکي داد و خاطرنشان کرد کهاطلاعات بيشتر مربوط به اين سيستمعامل جديد به زودي منتشر خواهد شد. لازمبه ذکر است که سيستمعامل Windows Cloud با سيستمعامل Windows 7 کهمايکروسافت در حال تکميل آن براي عموم کاربران است و به عنوان نسخه آتيسيستمعامل Windows Vista محسوب ميشود، متفاوت است.
شرکتهايي نظير گوگل و Salesforce.com تاکنون تلاش فراواني برايتوليد نرمافزارهاي مبتني بر اينترنت کردهاند و معتقدند که اين ابزارهاميتواند با قيمت پايينتر و هزينه کمتر براي پشتيباني عرضه شود و دراختيار کاربران قرار گيرد.
شرکت مايکروسافت که چشم اميد خود را به کامپيوترهاي روميزي دوختهاست، اميدوار است تا نحوه استفاده از اين نرمافزار را که تحت اينترنتاجرا ميشود، به نمايش بگذارد.
بالمر همچنين توضيح داد که با اين روند، برنامههايي نظير بستهنرمافزاري Office از کامپيوترهاي شخصي حذف نخواهند شد تا فقط نسخهاينترنتي آنها در اختيار کاربران قرار گيرد.
با اين وجود، شرکت مايکروسافت در حال کار کردن روي سرويس جديدي استکه به کاربران امکان ميدهد به صورت آنلاين فايلهاي مربوط به بستهنرمافزاري Office را ويرايش کنند.
منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]