بر اساس گزارش كميسيون ارتباطات كره،٦٠ درصد از كاربران اينترنت در اين كشور روزنامهها را آنلاين ميخوانند.
به گزارش سرويس رسانهي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر اساس بررسي دولت كره، ٧٧ درصد از كرهييها از اينترنت استفاده
ميكنند و به طور متوسط ٧/١٣ درصد در هفته را در اينترنت سپري ميكنند.
اين آمارها مبتني بر نظرسنجي است كه به طور مشترك توسط كميسيون ارتباطاتكره و سازمان توسعه اينترنت ملي كره انجام گرفته است كه بر اساس آن ٥٨درصد از كل كاربران اينترنت از صفحههاي خانگي كوچك Cyworld يا وبلاگهااستفاده ميكنند.
كاربران ٢٠ ساله كرهيي بزرگترين كاربران اينترنت اين كشور بوده و٨٢ درصد آنها از وبلاگها يا صفحههاي خانگي كوچك و ٧٦ درصد از آنهااز كافينتها يا كلوپها استفاده ميكنند.