تعرفهي ارايهي خدمات اينترنت باند پهن با استفاده از ADSL در جلسهي كميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي به تصويب رسيد.

به گزارش گروه دريافت خبر خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در اين جلسهقيمت تامين اينترنت براي ارايهي خدمات اينترنت باند پهن نيز توسط اينكميسيون كاهش يافت.
بنا بر اعلام قيمت اينترنت كه توسط شركت ارتباطات زيرساخت در قالبSTM1 به شركتهاي مخابرات استان و شركتهاي داراي مجوز PAP تحويل ميشودصرفا جهت استفاده براي ارايهي خدمات ADSL به ميزان 20 درصد كاهش مييابد.
يعني قيمت فروش اينترنت با ظرفيت يك STM1 كه در حال حاضر 486.000.000 ريال است به 375.100.000 ريال كاهش مييابد كه بر همين اساس تعرفهگذاري اينترنت پرسرعت با استفاده از ADSL بر اساس پهناي باند و ضريب اشتراك حداكثر 10 تصويب شد.
گفتني است در اين رابطه شرايط و ضوابطي نيز به تصويب رسيده است؛ هزينهمودم و راهاندازي آن به عهده مشترك خواهد بود، بابت راهاندازي سرويس نيزنبايد هزينهاي از مشتركان دريافت شود، شركتهاي ارايه دهنده خدمات موظفهستند نسبت به نصب و راهاندازي تجهيزات در محل مشترك اقدام و پس از تحويلپهناي باند نسبت به تنظيم صورت جلسه اقدام كنند، شركتهاي ارايه دهندهخدمات موظف هستند نرمافزار لازم براي اندازهگيري لحظهاي پنهاي باند راروي پايانه كاربر نصب و راهنمايي لازم را انجام دهند.
كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات توصيه كرده است كه به منظور گسترشارايه اين خدمات در سطح كشور شركت مخابرات ايران با مشاركت شركتهاي PAP ورعايت منابع طرفين، خدمات مذكور را ارايه كند كه بديهي است در صورت عدممشاركت، شركتهاي PAP ميتوانند سرويس مربوطه را حداكثر تا سقف 20 درصدبالاتر از اين تعرفههاي مصوب ارايه كنند؛ همچنين شركتهاي PAP بايد كليهقراردادهاي خود را حداكثر ظرف مدت يك ماه از تاريخ مصوبه بر اساستعرفههاي مصوب فوق اصلاح كند.
طبق اعلام روابط عمومي سازمان تنظيم مقررات وارتباطات راديويي كليه مشتريان در صورت داشتن هر گونه شكايت درخصوصتعرفههاي خارج از چارچوب مصوب و يا عدم رعايت كيفيت خدمات مراتب را بهاين سازمان و مناطق هفتگانه گزارش كنند.