هفت آسمانها
8 دايره و 8 كره ، 7 ميان دايره و 7 ميان كره در شكل توسعه يافته ستاره داوود ( 7 آسمانها )


8 دايره و 8 كره ، 7 ميان دايره و 7 ميان كره در شكل توسعه يافته ستاره داوود ( 7 آسمانها )

درشكل توسعه يافته ستاره داوود ، خطوط در نقاطي با هم تقاطع دارند كه اگرنقطه مركزي را در نظر بگيريم ، ميتوانيم هشت دايره از آن نقطه رسم كنيم ،يعني شكل زير :


[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

فايلهاي pdf و dwf پيوست ميباشد .

تعريفديگري كه از يك نقطه در هندسه ميتوان داشت اين است كه ، نقطه به محل تلاقيدو يا چند خط گفته ميشود و يا اينكه ، نقطه وجه مشترك دو خط متقاطع است

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

درشكل فوق هشت كره تو در تو به شعاعهاي دواير ( مدارهاي ) قبلي رسم شده است، كه ميتوان هفت ميان كره ( پوسته ) و يك هسته را تجسم نمود . براي دركبهتر موضوع ، كرهها برش خوردهاند . همانطور كه ميدانيم عدد هفت يك عددديني است ولي در مباحث بعدي نشان خواهيم داد كه ميتوان با سيستم شمارشدوجيني ، مكعب ، ستاره داوود ، ستاره داوود توسعه يافته ( هندسه دوجيني )و هفت آسمانها ، كليه ساختارهاي فيزيكي موجودات در عالم از اتم گرفته تاحجم فضايي خود كيهان را توجيه نمود ، يعني حد فاصلي مابين فيزيك هستهاي واختر فيزيك ( كل هستي و هر آنچه كه داخل آن است ) حتي نور ، زمان و .......