رئیس رصد خانه ابوریحان، بررسی وقایع نجومی چون ظهور دنباله دارها، مقارنه و رویت هلال ماه را از اقدامات دیگر این رصدخانه دانست.


رئیس رصدخانه ابوریحان دانشگاه شیراز گفت: با استفاده از امکانات رصدخانه موفق به نورسنجی از ستاره های دوتایی متغیر شدیم.
دکترنعمت الله ریاضی با بیان این خبر افزود: رصدخانه دانشگاه شیراز از جملهرصدخانه های حرفه ای است که در حوزه های نظری و عملی نجوم فعالیت می کند.
ویبا بیان اینکه این فعالیتها با تلسکوپ های 12، 14 و 20 اینچ انجام می شود،گفت: عمده ترین کار این رصدخانه نور سنجی ستاره های دو تایی است.
ریاضیبا بیان اینکه 80 درصد از ستاره های منظومه شمسی دوتایی هستند، توضیح داد:در این سیستم ستارگان به طور فیزیکی با هم در ارتباط هستند و تحت تاثیرجاذبه متقابل ناشی از گرانش میان آنها به دور هم می گردند.
وی ستارههای "الغول" یا "برساوش"، "ذات الکرسی" و .RZC Cas را از نمونه های ستارههای دوتایی ذکر کرد و ادامه داد: زمانی که ستاره ها از کنار یکدیگر عبورمی کنند ستاره پر نور پشت ستاره کم نور و یا بالعکس قرار می گیرد و برایلحظاتی نور آن به زمین نمی رسد از این رو در این مرکز با استفاده ازدستگاههای نور سنجی اقدام به رصد این ستاره ها می شود.
ریاضی تاکیدکرد: نورسنجی از این ستاره ها داده هایی را در خصوص میزان افت و خیز درخششاین ستاره ها، سایز دو ستاره نسبت به یکدیگر، آهنگ چرخش مدار، شعاع ستارههای متغیر، دمای سطحی و لکه های خورشیدی بر روی ستاره ها متغیر ارائه میدهد.
وی با تاکید بر اینکه با استفاده از این اطلاعات می توانیم"زمان صفر ستاره" را محاسبه کنیم، توضیح داد: زمان صفر آغاز دوره پریودستاره زمانی است که ستاره در کم نورترین حالت خود قرار می گیرد. بااستفاده از اطلاعاتی که از نور سنجی ستاره های متغیر دوتایی به دست می آیدقادر به محاسبه این زمان هستیم.
رئیس رصد خانه ابوریحان با بیان اینکهنور سنجی از برخی از ستاره های دو تایی در حد یک شب و در برخی دیگر ماههاو شاید سالها بطول می انجامد به مهر گفت: در عین حال برخی از ستاره هایمتغیر دوتایی به دلیل اینکه خصوصیات آنها دائما در حال تغییر است چندینبار نور سنجی می شوند و در هر رصد اطلاعات تازه تری به دست می آید.
ویخاطرنشان کرد: اطلاعات به دست آمده از نور سنجی این ستاره ها ثبت می شود ودر نهایت می توان منحنی تغییرات نوری ستاره های متغیر دوتایی را ترسیم کرد.
به گفته ریاضی بیش از 100 مقاله از نتایج این تحقیقات در مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسیده است.
رئیس رصد خانه ابوریحان، بررسی وقایع نجومی چون ظهور دنباله دارها، مقارنه و رویت هلال ماه را از اقدامات دیگر این رصدخانه دانست.