واژه ریاضیات ، به جای واژه یونانی (( ماته ماتیکه)) Mathematike گذاشته شده است که خود از (( ماته ما )) Mathema به معنای(( دانش )) و (( دانایی )) آمده است.اغلب ، واژه (( ریاضیات )) را ،برگرفته از واژه (( ریاضت )) دانسته اند ؛ چرا که (( ریاضت )) تنها بهمعنای (( پرهیزکاری بدنی )) نیست و (( در خود فرو رفتن )) و (( فهمیدن ))و (( رسیدن به رازها )) را هم می رساند.

دیدگاه های دیگری هم وجوددارد. بسیاری از زبانشناسان، با بحث های زبان شناختی نتیجه می گیرند ، ((ماته ما )) همان واژه ایرانی (( مزدا )) است که همان معنای واژه یونانی رادارد : (( دانا )) و (( آگاه )). دیدگاه سوم ، معتقد است که واژه (( ریاضی)) از واژه فارسی (( راز )) به معنای (( اندازه گرفتن )) آمده است. اینواژه هنوز در واژه های (( تراز )) و (( ترازو )) با حفظ معنای خود باقیمانده است. در واژه (( ترازو )) ، (( ترا )) به معنای (( از این سو و آنسو )) ، (( راز )) به معنای (( اندازه گیری )) است . پسوند (( او )) دربسیاری جاها در زبان فارسی ، به معنای (( بسیار )) به کار رفته است. بهاین ترتیب ، (( ترازو )) یعنی : (( اندازه گیری و مقایسه بسیار )) . درضمن ، واژه (( مر )) در زبان فارسی ( که در واژه های (( شمر )) و (( شمردن)) وجود دارد ) ، به معنای (( شمردن )) و (( محاسبه کردن )) است.بدینترتیب ، اینان ، به جای واژه (( ریاضیات )) ، واژه (( رازومَر )) راپیشنهاد می کنند که درست به معنای (( اندازه گرفتن و شمردن )) است و اگرریاضیات را (( دانش رابطه های کمیتی و شکل های فضایی )) بدانیم ، واژه ((رازومر )) می تواند انتخاب درستی باشد.

اگر واژه (( ریاضیات )) را( که نه در ترکیب زیباست و نه بروشنی معرف یکی از دانش هاست ) ، برگرفتهاز واژه (( ریاضت )) فرض کنیم ، می تواند اثری منفی در علاقه مندان به ایندانش بگذارد؛ زیرا همگان (( ریاضت )) را به معنای (( سختی کشیدن )) ، ((در انزوا فرو رفتن )) و (( فشار بیش از اندازه به خود می دانند )) ، که باماهیت دانش ریاضی سازگاری ندارد. این تعبیر ، شبیه تعبیری است که برخی برواژه (( جبر )) می آورند و آن را به معنای (( زور و فشار )) می دانند ، درحالی که خوارزمی ، واژه (( جبر )) را به معنای (( جبران کردن )) گرفتهاست؛ چرا که به تعبیر خوارزمی و به زبان امروزی ، می توان عدد منفی را ازیک طرف معادله ، به طرف دیگری برابری برد تا مقداری مثبت شود ( یعنی جبرانشود ). در مصراع : “که جبر خاطر مسکین بلا بگرداند ” ، واژه (( جبر ))درست به همین معنای (( جبران کردن )) به کار رفته است. جدا از این بحث که(( ماته ما )) از (( مزدا )) گرفته شده است یا ریاضیات از واژه (( راز ))آمده است، به نظر می رسد ، اگر قرار باشد واژه ای فارسی به جای واژه ((ریاضیات )) انتخاب شود ، بهترین پیشنهاد ، همان واژه (( رازومَر ))باشد کههم زیباست و هم از نظر معنا ، با واژه (( ریاضیات )) سازگار است.