نگاه اجمالی
دانشمندان بسیاری معتقد بودند که ماده از اتمها ترکیبیافته است. اما جان دالتون از این هم پیش رفت او طرحی برای نظریه اتمیبوجود آورد که توانست قوانین تغییر شیمیایی را توضیح دهد و با نسبت دادنجرمهای نسبی به اتمهای عناصر گوناگون به مفهوم نظریه اتمی صورت کمی داد.

تاریخچه
نخستیننظریه اتمی را به طور معمول از آن یونانیان باستان میدانند. نظریه اتمیلوسیپوس و دموکریتوس ( قرن پنجم ق . م ) مدعی آن است که تقسیم پی در پیماده در نهایت به اتمهایی میرسد که امکان تقسیم بیشتر ندارد. ارسطو ( قرنچهارم ق.م ) نظریه اتمی را نپذیرفت. او باور نداشت که بطور فرضی مادهبیپایان به ذرات کوچکتر تقسیم میشود.

نظریههای یونانیانباستان به بر عمل و آزمایش طراحی شده بلکه بر اندیشه مجرد استوار بود وتقریبا دو هزار سال بصورت اندیشه باقی ماند. رابرت بویل و ایزاک نیوتونوجود اتمها را پذیرفتند. اما جان دالتون نظریه اتمی را به گونهای طرح کردکه شاخص برجستهای در تاریخ شیمی شد.

اصول موضوع نظریه دالتون
عناصراز ذرات بینهایت کوچکی که اتم نامیده میشوند، ترکیب یافتهاند. تماماتمهای یک عنصر ، یکسان و اتمهای عناصر گوناگون متفاوتاند.


درواکنشهای شیمیایی اتمها از هم جدا میشوند و بهم میپیوندند. در اینواکنشها هیچ اتمی ایجاد نمیشود یا از میان نمیرود ، و هیچ اتمی از یکعنصر به اتم عنصر دیگر تبدیل نمیشود.


یک ماده مرکب شیمیاییحاصل ترکیب اتمهای دو یا چند عنصر است. یک ماده مرکب معین از اتمهاییترکیب یافته است که همواره نوع و نسبت آنها ثابت است.
نتایج نظریه اتمی دالتون
دالتون نظریه خود را از دو قانون مربوط به تغییرات شیمیایی ارائه داد:قانون بقای جرم :
در جریان یک واکنش شیمیایی جرم تغییر محسوسی نمیکند. اصل دوم نظریه دالتون این قانون را توضیح میدهد.
قانون نسبتهای معین :
یکماده مرکب خالص ، همواره شامل عناصر معینی است که با نسبت جرمی معین ترکیبمیشوند اصل سوم نظریه دالتون این قانون را توضیح میدهد.