همانطور که می دانید در سیستم ناوبری هواپیماها دستگاهی وجود دارد که درهر لحظه اطلاعات پروازی شامل تغییرات مسیر پرواز و یا حرف های رد و بدلشده بین خلبان و برج مراقبت را در خود ذخیره می سازد تا در صورت بروزمشکل، به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد. نام این دستگاه، جعبه سیاهاست.

اکنون، مایکروسافت قصد دارد چنین قابلیتی را برای برنامهنویسان بوجود آورد. به نحوی که در نسخه آتی نرم افزار برنامه نویسی اینشرکت یعنی Visual Studio 2010 ، مایکروسافت جعبه ای مجازی قرار داده استکه تمامی فعالیت های کاربری را که بصورت آزمایشی از یک نرم افزار استفادهمی کند در خود ذخیره نماید. همچنین اطلاعاتی پیرامون سیستم عامل و محیطیکه در آن نرم افزار اجرا شده است در گوشه ای ضبط می شوند.

پس آنهنگامیکه نرم افزار آزمایشی دچار اشکال شد، برنامه نویس قادر خواهد بود بامراجعه به جعبه سیاه متعلق به آن نرم افزار، اطلاعات مفیدی را بدست آورد.

هرچندکه در حال حاضر جعبه سیاه تنها قرار است در برنامه هایی که توسط برنامهنویسان بصورت مجزا نوشته می شود، مورد استفاده قرار گیرد اما چندان دور ازانتظار نیست که در آینده ای نزدیک مایکروسافت از این توانایی در نسخه هایآزمایشی از برنامه های خود استفاده نماید و حتی گروهی از برنامه نویسان کهبه صورت پروژه وظیفه توسعه یک نرم افزار را بر عهده دارند از این خدماتاستفاده نمایند.