این روزها اخبار وهابیون و عربها و جنگ آنها با وب سایتهای شیعه و ایرانی در سایتهای خبری جنجال برانگیز شده است.

آژانسخبری پرشین هک-در شروع کار اقدام عجیب از گروههای عربی بر ضد سایتهایایرانی وجود داشت که حتی بعضی از خبرگزاری های ایرانی از هزینه های اینهکرها و تعداد آنها نیز خبردار بودند و این اطلاعات دقیق را از کجا جمعآوری کرده بودند مشخص نیست.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

بعد از این اقدام گسترده گروه آشیانه با هک کردن تعداد 300 وب سایت از عربها و وهابیون جواب این هکرها را هک اعلام کرد:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

با گذشت اندک زمانی وبسایتهای گروه آشیانه مورد نفوذ هکرها قرار گرفت :

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

که مدیران این وب سایت بیانیه خود را نیز اعلام کردند:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

هکرهایعربی بعد از حمله به آشیانه تعدادی از سایتهای دیگر را مورد حمله قراردادند که در این میان وب سایت پرشین سکیور که متعلق به گروه هکری دلتامیباشد را دیفیس کرد:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

بعداز این اقدام امروز گروه هکری دلتا وب سایت ایکس پی گروپ را دیفیس کرد کهالبته یک تیم تحقیقاتی از گروههای هکری ایران روی این موضوع در حال تحقیقهستند که بعد از بررسی های لازم نتیجه تحقیقات آنها از آژانس خبری پرشینهک انتشار خواهد شد:

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

درابتدا امیدواریم گروه ضد شیعه فقط هکرهای عربی و وهابی را در خود جای دادهباشد وهیچ فرد شیعه به خصوص ایرانی در این گروه وجود نداشته باشد کهانشالله همینگونه میباشد.

در زمانی که وب سایتهای ما شیعیان به اینگونه مورد حمله قرار گرفت ابتدا بهتر بود گروههای امنیتی ایران (امنیتی نههکری) بعد از امن سازی وبسایتهای هک شده و امن کردن سایتهای مهم ایرانی ومسلمانان اول محکم کاری کرده بعد اقدامات دیگر انجام میدادند.

زمانیکه هکرها در فکر حمله هستند هیچگاه به فکر امن سازی خود نیستند .آشیانهزمانی هک شد که تمام اعضای اصلی این گروه فعالیتهای خود را روبه هک کردنسایتهای عربی انجام میدادند و زمانی به فکر سایت خود افتادند که دیگر دیرشده بود.

جدیدا نیز هر گروه عربی که قبلا هیچ تعلقی حزب و گروهخاصی نبوده است در هر اقدام خود با نوشتن ضد شیعه در صفحه هکری خود نشانمیدهد که زیر مجموعه ای از این گروه وهابی شده است.

مطمئن باشیدهیچگاه هکرهای عربی قدرت چنین فعالیت گسترده ای را نداشته و ندارند ونخواهند داشت مگر اینکه دست هکرها و گروههای هکری آمریکایی،اسرائیلی و مهدهکر جهان روسیه در کار باشد.

در این میان شاهد بعضی از فعالیتهکرهای ایرانی و گرفتن ماهی از آب گل آلود بودیم.که هکرهای ایرانی در اینمیان نیز دست از اقدامات ضد ملکتی خود بر نداشتند و چندین و چند سایتایرانی را به دست خودشان هک کردند.

ولی اتحاد و همدلی گروههای هکریکه اخبار فراوانی از آنها در آژانس خبری پرشین هک خوانده اید در این میانضعف بعضی از هکرها را کمرنگ کرد و نشان داد آشیانه ، دلتا، Cyberwar،مافیا ، IBH، emperor، HexBoy و ... انتقام خود و گروههای هکری ایران وتمام شیعیان را گرفتند.

امیدواریم دیگر هکرهای ایرانی ابتدا به فکرامنیت سایتهای خود و تمامی سایتهای سرزمین خود باشند بعد به فکر نشان دادنضعف سایتهای خارجی.