ايتنا - رگولاتور در آخرين اقدام خود، تعرفه جديد خدمات اينترنت پرسرعت با ADSL و مقررات تازه آن را تصويب كرد.

کميسيون تنظيم مقررات ارتباطات در آخرين جلسه خود، تعرفه ارائه خدمات اينترنت باند پهن را با استفاده از ADSL تصويب كرد.
در همين ارتباط قيمت تامين اينترنت براي ارائه خدمات اينترنت باند پهن نيز توسط کميسيون کاهش يافت.

به گزارش ايتنا از رگولاتوري، بر اساس تصميم اين كميسيون در جلسه شماره 49 مورخ 8/7/1378قيمت اینترنت كه توسط شرکت ارتباطات زیرساخت و در قالب لینکهای STM1 به شرکتهای مخابرات استانی و شرکتهای دارای مجوز PAP تحویل میشود صرفا جهت استفاده برای ارائه خدمات ADSL به میزان ۲۰٪ کاهش میيابد.
بدين ترتيب قیمت فروش اینترنت با ظرفیت یک STM1 که در حال حاضر ۴۸۶ میلیون ریال است، به ۳۷۵ میلیون و یکصد هزار ریال کاهش میيابد.

براین اساس تعرفه واگذاری اینترنت پرسرعت با استفاده از ADSL براساس پهنای باند و ضریب اشتراک حداکثر ۱۰ براساس جدول زیر تصویب شد:

[align=center][/align]

همچنين در اين جلسه، موارد زير نيز به تصويب رسيد:
- هزینه مودم و راهاندازی آن بر عهده مشترک میباشد.
- بابت راهاندازی سرویس نیز نباید هزینهای از مشترک دریافت شود.
- شرکتهای ارائه دهنده خدمات موظفند نسبت به نصب و راهاندازی تجهیزات در محل مشترک اقدام و پس از تحویل پهنای باند مناسب نسبت به تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند.
- شرکتهای ارائه دهنده خدمات موظفند نرمافزارهای لازم برای اندازهگیری لحظهای پهنای باند را روی پایانه کاربر نصب و راهنماییهای لازم را انجام دهند.

ضمنا کمیسیون تنظیم مقررات توصیه نمود که به منظور گسترش ارائه این خدمات در سطح کشور، شرکت مخابرات ایرات با مشارکت شرکتهای PAP و رعایت منافع طرفین خدمات مذکور را ارائه نمایند.
براین اساس بدیهی است در صورت عدم مشارکت، شرکتهای PAP میتوانند سرويس مربوطه را حداکثر تا سقف ۲۰٪ بالاتر از این تعرفههای مصوب ارائه نمایند.

علاوه بر موارد فوق مصوب شد كه شرکتهای PAP میبایست کلیه قراردادهای خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ مصوبه براساس تعرفههای مصوب فوق اصلاح نمايند.

همچنين کلیه مشتریان در صورت داشتن هرگونه شکایت در خصوص تعرفههای خارح از چارچوب مصوب و یا عدم رعایت کیفیت خدمات مراتب را به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مناطق هفتگانه گزارش نمایند.