خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: جامعه اطلاعاتي -فناوري اطلاعات

يك سرويس جستوجوي نروژي موتور جستوجوي اينترنتي به نام Kvasir Junior را براي كودكان شش تا 12 ساله راهاندازي كرد.

به گزارش سرويس فنآوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، هدفاين سايت فراهمسازي يك راه ايمن در اينترنت براي كودكان بوده و يادگيري،اطلاعات و سرگرمي را در مركز توجه قرار ميدهد.
بر اساس اين گزارش، داشتن محتواي متنوع معيار ثبت شدن سايتها در اينموتور جستوجو بوده و همچنين سايتها بايد در حال فعاليت و بهروز بوده وبا محتواهاي داراي كپيرايت يا سايتهاي بازي ارتباطي نداشته باشند.
به گفتهي يكي از مسوولان اين سايت، اينترنت فرصتهاي بزرگي برايكودكان و نوجوانان فراهم ميكند اما دربردارندهي خطراتي نيز است؛وبسايتهايي كه تصاوير نامناسب، هرزهنگاري يا محتوايي از اين دست راعرضه مي كنند نيز در Kvasir Junior ممنوع هستند.