نیروی پیش برنده یک واکنش یونی ، جاذبهالکتروستاتیکی متقابل یونهای ناهمنام است. این جاذبه باعث آزاد شدن انرژیشبکه میشود. انرژی شبکه، عامل مهمی در تعیین تعداد بار منفی یا مثبتی استکه اتمها به هنگام تشکیل یک بلور یونی میپذیرند.

نامگذاری ترکیبات یونی
نامگذاریترکیبات یونی بر قواعدی چند استوار است. ابتدا از کاتیون (یون مثبت) ترکیبنام برده میشود و آنیون (یون منفی) پس از آن ذکر میشود.کاتیونیون، همانند فلز مربوط است. +Na یون سدیم است. یعنی فلز سدیمی که ابتدا بصورتگازی در آمده است و از سدیم یک الکترون با اعمال انرژی یونش گرفته شدهاست. 2+Mg یون منیزیم است. 3+Al ، یون آلومینیوم است.

برخی ازفلزات بیش از یک نوع کاتیون بوجود میآورند. در اینگونه موارد ، با نشاندادن تعداد بار کاتیونها در نامشان آنها را متمایز میکنیم. بار این نوعکاتیونها بصورت ارقام لاتین بعد از نام فارسی عنصر قرار داده میشود. +Cu، یون مس (I) و 2+Cu ، یون مس (II) است. در روشی قدیمیتر برای متمایزکردن دو نوع یون بوجود آمده از یک فلز ، پسوندی به نام فلز افزوده میشود.در این روش ، هرگاه نماد فلزی از لاتین مشتق شده باشد، از نام لاتین فلزاستفاده میشود.

پسوند "- و" برای یون دارای بار مثبت کمتر و پسوند"- یک" برای یون با بار مثبت بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. +Cu ، یونکوپرو و 2+Cu یون کوپریک است. +Fe ، یون فرو و 2+Fe یون فریک است.

توجهکنید که در روش بالا تعداد بارها بروشنی بیان نمیشود و نیز این روش برایفلزاتی که بیش از دو نوع کاتیون تولید میکنند، قابل استفاده نیست.


آنیون
آنیونهایتکاتمی از اتم فلزات به وجود میآیند. نام آنها از طریق حذف بخش آخر نامعنصر و افزودن پسوند "- ید" به باقیمانده به دست میآید. -Cl یون کلریداست. 2-O ، یون اکسید است. 3-N یون نیترید است. اما ، تمام آنیونهایی کهنامشان به "ید" ختم میشود تک اتمی نیستند. بلکه معدودی آنیونهای چند اتمینیز نامشان با این پسوند ختم میشود. مثلا -CN یون سیانید است. -OH یونهیدروکسید است. 2-O2 یون پروکسید است.آنیونهایچند اتمی بسیاری شناخته شدهاند. بعنوان مثال 2-O2 یون پراکسید ، Cr2O7-2یون کرومات ، SO3-2 یون سولفیت و 3-AsO4 یون آرسنات است.

یون چند اتمی
اینیون ، یونی است که از چند اتم که با یکدگیر پیوند کووالانسی دارند، بوجودمیآید. کایتونهای چند اتمی معدودند و دو نوع نمونه متداول عبارت اند از :+NH4 یون آمونیوم و 2+Hg2 یون جیوه (I) یا یون مرکورو.


یون 2+Hg2 یون جیوه I نامیده شده است. زیرا میتوان آن را متشکل از دو یون +Hg (که با یکدیگر پیوند کووالانسی دارند) در نظر گرفت.
نام ترکیبات یونی
نام ترکیبات یونی ، متشکل از نام کاتیون و پس از آن ، نام آنیون (بصورت لغتی جداگانه) است.

Fe2O3: آهن (II) اکسید یا فریک اسید.
PbCO3: سرب (II) کربنات یا پلمبوکربنات.
NH4)2S): آمونیوم سولفید
Mg(NO3)2: منیزیم نیترات
Cu(CN)2: مس (II) سیانید یا کوپریک سیانید.