هفته گذشته سرانجام میلان با یك پیروزی ۴ بر یك مقابل لاتزیو بیدار شد تاكم كم خود را به صدر جدول نزدیك كند. امشب دربی حساس شهر میلان برگزار میشود و باید منتظر تقابل تاكتیك ها و اندیشه های آنچلوتی و مورینیوباشیم.كارلو آنچلوتی مقابل لاتزیو از تركیب درخت كریسمس استفاده نكرد واتفاقاً نتیجه گرفت. خط حمله روسونری به قدری خوب و هماهنگ عمل كرد كه اگربگوییم باید بیش از ۴ گل به ثمر می رساندند پر بیراه نگفته ایم. در دیدارمقابل بولونیا و جنوا این مربی از یك مهاجم استفاده كرد(ابتدا اینزاگی كهبعد جای خود را به شوچنكو داد.)۲ شكست، یك گل زده و ۴ گل خورده حاصل اینتاكتیك بود كه نشان می دهد یك جای كار می لنگد.
گرچه مقابل بولونیاآنها توپ و میدان را در اختیار داشتند اما با مهاجم مركزی بسیار كارآمدترعمل كردند. مقابل لاتزیو، میلانی ها هرگاه جلو می كشیدند موقعیت ایجاد میكردند. زمانی كاكا در ضد حمله ها شركت می كرد بیش از یك بازیكن او راحمایت می كردند. در حالی كه مدافعان كناری یعنی زامبروتا و یانكولفسكی بهسرعت از كناره ها نفوذ می كردند و امید بیشتری به نتیجه بخش بودن سانترهایخود داشتند.
اتفاقاً همین طور هم شد و روی یكی از همین سانترها پاتوگل سوم را به ثمر رساند.زمانی كه یك توپ بلند به «بوریلو» می رسید. او یكمهاجم را در كنارش می دید كه می توانست او را تغذیه كند. وقتی كه سیدورفبه دنبال ارسال یك سانتر هوشمندانه بود ۲ نفر را پیش رو داشت كه میتوانستند از آن استفاده كنند. به همین دلیل ۴ مدافع لاتزیو جرأت جلو كشیدننداشتند و باید دائماً از ۲ مهاجم میلان مراقبت می كردند. البته گاهیاوقات حضور یك مهاجم كارساز است برای مثال مقابل تیم های قدرتمند كهپیروزی در خط هافبك بسیار مهم است این یك تاكتیك مؤثر خواهد بود.
تیمهای بزرگ باید تاكتیك خود را برای بازی مقابل تیم های ضعیف تنظیم كنند چراكه در طول یك فصل شاید حداكثر ۶ مسابقه مقابل تیم های هم طراز انجام دهند.بنابراین در شرایط عادی و معمولی آنها مقابل تیم های ضعیف تر به میدان میروند و به امتیاز این مسابقات نیازی مبرم دارند. طی چند سال اخیر میلانیها مقابل تیم های ضعیف از سیستم درخت كریسمس استفاده كرده اند.
برایتیم های پایین تر بازی مقابل چنین سیستمی راحت تر است. چرا كه در این حالتپیش بینی عملكرد مهاجمان كند میلان ساده تر می شود و متعاقباً حضوربازیكنان با هوشی چون پیرلو، سیدورف و كاكا بی اثر جلوه می كند.دورانمهاجمان كند كه به قلب خط دفاعی می زدند به پایان رسیده است.هماهنگی پاتوو بوریلو فوق العاده است و آنچلوتی می تواند روی این زوج به عنوان یك سلاحقدرتمند حساب كند.در حالی كه شوا در بازی مقابل زوریخ كنار پاتو خوشدرخشید و می تواند یكی از گزینه های خط حمله باشد. اگر شوچنكو می خواهدموقعیت خود را بازیابد نیاز به یك مكمل در خط حمله دارد.البته چیدمان خطمیانی با وجود چنین سیستمی خود جای سؤال دارد. به این ترتیب شایدرونالدینیو نیمكت نشین شود و این كار را برای آنچلوتی دشوارتر خواهد كرد.